Dzisiaj jest .

Zaproszenie na wydarzenie

 

 

 

Regulamin
rekrutacji do projektu „Sekrety turystyczne krajów Europy Południowej na przykładzie Włoch”, realizowanego
w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 
Niniejszy Regulamin okreŚla zasady rekrutacji Uczestników oraz zasady uczestnictwa
w projekcie mobilnoŚci Leonardo da Vinci IVT ( Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się) Numer umowy 2012-1-PL1-LEO001-27852, pt. „ Sekrety turystyczne krajów Europy Południowej na przykładzie Włoch” realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci.
 
Celem projektu jest doskonalenie kierunkowych umiejętnoŚci zawodowych w zawodzie technik obsługi turystycznej, a w szczególnoŚci zapoznanie się ze strukturą organizacyjną firmy turystycznej, organizacją pracy, rodzajem usług i metodami obsługi klienta w przedsiębiorstwach turystycznych Włoch.
                                                   
 Udział w projekcie ma na celu rozwój kompetencji:
  1. Zawodowych:
ü poznanie nowoczesnych metod pracy i obsługi klienta przedsiębiorstw turystycznych,
ü pracę na stanowiskach wymagających elastycznoŚci i przedsiębiorczoŚci przy wykonywaniu czynnoŚci zawodowych,
ü korzystanie z najnowoczeŚniejszego sprzętu elektronicznego i technik komputerowych, wykorzystywanych w pracy biurowej
    2. Językowych:
ü podniesienie poziomu znajomoŚci branżowego słownictwa w języku angielskim,
ü doskonalenie komunikacji werbalnej, szczególnie w zakresie słownictwa turystycznego
    3. Międzykulturowych;
ü zaobserwowanie różnic kulturowych pomiędzy Polską a Włochami,
ü wykształcenie postawy tolerancji i otwartoŚci na inne kultury,
ü poznanie historii, architektury oraz geografii Włoch.
 
Rezultatami projektu będą rozwój osobisty i zawodowy uczestników projektu, adaptacja najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy poprzez publikację raportów końcowych z wizyty.
 
§ 2
Warunki uczestnictwa w projekcie
 
Uczestnikiem projektu może być uczeń klasy III Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr1
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, który kształci się w zawodzie technika obsługi turystycznej, ma skończone 18 lat i  który nie brał dotychczas udziału w projekcie MobilnoŚć IVT  w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz spełnia warunki uczestnictwa wymienione w § 3.
 
Nabór uczestników projektu zostanie przeprowadzony przez powołaną do tego celu Komisję Rekrutacyjną.
 
W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać „Formularz aplikacyjny” (List motywacyjny), a następnie przekazać go do  komisji Rekrutacyjnej w jeden z następujących sposobów:
  • przesłać pocztą elektroniczną wypełniony i zeskanowany formularz (w formacie pdf) na adres: zs1@zs1wyszkow.edu.pl
  • dostarczyć wypełniony formularz do Koordynatora Projektu – wicedyrektor Elżbiety Mańko  
Formularz aplikacyjny zamieszczony jest stronie internetowej  Zespołu Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie: www.zs1wyszkow.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 października 2012 roku.
 
Każdy kandydat otrzyma na adres e-mail wskazany przez niego w przekazanym formularzu rekrutacyjnym informację zwrotna o wyniku rekrutacji.
 
§ 3
Kryteria uczestnictwa
 
Adresatami projektu są uczniowie klasy III Technikum Nr 1, którzy kształcą się w zawodzie technik obsługi turystycznej i zgodnie z założeniami programowymi nauki zawodu muszą odbyć praktykę zawodową w przedsiębiorstwach turystycznych. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają następujące kryteria:
  • uczestnikiem projektu może być uczniem klasy III Technikum Nr 1 i mieć ukończone 18 lat,
  • osiąga bardzo dobre i dobre wyniki z przedmiotów zawodowych a także  otrzymał ocenę z zachowania minimum dobrą
  • wykazuje znajomoŚć języka angielskiego w stopniu podstawowym i Średnim,
  • jest zaangażowany w zajęciach praktycznych, co potwierdzone jest co najmniej ocena dobrą z poprzedniej praktyki zawodowej
  • uzyska wysoką ocenę eseju na temat: „ Co osiągniesz po odbyciu praktyki w Spoleto i jak wyobrażasz sobie jej przebieg”,
  • osiąga frekwencję na zajęciach lekcyjnych (90% i wyższą),
……...
Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu (beneficjenci), zobowiązani będą do:
·         gromadzenia informacji o swoich osiągnięciach w miejscach stażu w dzienniczkach praktyk w formie portfolio,
·         opracowania dokumentów (ankiet,  dokumentacji fotograficznej itp.),
·         przygotowania wystawy ukazującej włoskie rozwiązania w zakresie organizacji przedsiębiorstw turystycznych i obsługi klienta ,
·         dzielenia się doŚwiadczeniami nabytymi podczas zagranicznego stażu z uczniami szkół zawodowych powiatu wyszkowskiego,
·         współprzygotowania gali podsumowującej projekt,
·         utrzymywania kontaktu ze szkołą po jej ukończeniu w celu dzielenia się korzyŚciami płynącymi ze stażu zagranicznego przy wchodzeniu na rynek pracy,
·         innych działań na rzecz promocji projektu, wskazanych przez zespół powołany do realizacji projektu Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie
§ 4
Przedmiot projektu
 
1.        Przedmiotem projektu jest organizacja wyjazdu do instytucji przyjmującej: Azzurra Socjeta Cooperativa Sociale, Via Villa Redenta 1, Spoleto, Włochy w terminie od 17 lutego 2013 do 10 marca 2013.
2.        Praktyka zagraniczna będzie trwała 4 tygodnie (w tym pierwszy i ostatni dzień przeznaczony na podróż).
 
§ 5
Sposób organizacji wyjazdów zagranicznych
 
W projekcie weźmie udział 18 osób z Zespołu Szkół Nr1 im Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, to jest 16 uczniów i 2 opiekunów. Zostanie zorganizowany wyjazd do wskazanej w § 4 instytucji przyjmującej.
 
Dany uczestnik może wziąć udział tylko  jeden raz w zagranicznej praktyce zawodowej.
 
W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione Środki finansowe na odbycie praktyki zawodowej (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe).
 
§ 6
Postanowienia końcowe
 
Dodatkowe informacje w sprawie udziału w projekcie można uzyskać u Koordynatora Projektu - Elżbiety Mańko, Dyrektora szkoły – Mariana Popławskiego lub Opiekuna zagranicznej praktyki - Bożeny Pikora w Zespole Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie.
 
Szczegółowe informacje o Programie Leonardo da Vinci znajdują się na stronie internetowej: http://www.leonardo.org.pl/
1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.