Dzisiaj jest .

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH "NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 

 

Sprawozdanie

z realizacji   działań w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

na lata 2021-2025”- Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, biblioteka szkolna Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie otrzymała w 2023 roku wsparcie finansowe dla II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie na zakup książek i wyposażenia.  Z otrzymanej kwoty 15.000 zł, na zakup książek do biblioteki przeznaczono 7500 zł. Za 7000 zł kupiono nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla nauczyciela bibliotekarza oraz 3 stoliki i 15 krzesełek do czytelni. Pozostałe 500 zł przeznaczono na działania promujące czytelnictwo, czyli zakup 12 nagród książkowych dla laureatów konkursu recytatorskiego „Od Horacego do Szymborskiej” i konkursu plastycznego „Szymborska znana i nieznana.”

Dzięki uzyskanym środkom finansowym, biblioteka wzbogaciła się o 277 woluminów. Są to głównie nowości wydawnicze, w tym wiele książek poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektury szkolne, których zakup był przydatny ze względu na zwiększoną liczbę uczniów w szkole.

Dokonując zakupów książek, wzięto pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów, o których mówili podczas wizyt w bibliotece, a także sporządzone przez młodzież listy tytułów, które chcieliby przeczytać. Tematyka wielu zakupionych książek dotyczy problemów współczesnej młodzieży związanych z dojrzewaniem, brakiem akceptacji, trudnościami w komunikowaniu się, różnego rodzaju lękami, stresem, problemami psychosomatycznymi, uzależnieniami, depresją, myślami samobójczymi i różnymi niepełnosprawnościami.

W sprawie zakupu książek prowadzone były rozmowy i konsultacje z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz pracownikami Biblioteki Pedagogicznej w Wyszkowie.

W celu zakupu książek analizowano portale internetowe poświęcone nowościom wydawniczym.

Bibliotekarki na bieżąco informowały społeczność  szkolną o zakupionych w ramach NPRCZ 2.0. książkach prezentując je na wystawach w bibliotece i na korytarzu szkolnym oraz relacjach na facebooku i ekranie szkolnego telewizora, na którym prezentowane są bieżące wydarzenia z życia szkoły. Wystawy nowości wydawniczych przygotowywały też w salach lekcyjnych nauczycielki języka polskiego.

 

    

 

Po uzyskaniu informacji o przyznanym  dofinansowaniu, biblioteka wystąpiła do Narodowego Centrum Kultury o akceptację belki logotypowej i pieczątki, którą opieczętowano wszystkie książki  zakupione w ramach Programu. Szkoła przystąpiła do realizacji zaplanowanych działań promujących i wspierających czytelnictwo wśród młodzieży. Organizacja godzin pracy została dostosowana do potrzeb wynikających z planu lekcji w szkole. Uczniowie mogli również wypożyczać książki na czas wolny od zajęć lekcyjnych.

Na spotkaniu Prezydium Rady Rodziców i zebraniach klasowych z rodzicami przedstawiono założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. i  korzyści wynikające z czytania.

Na lekcjach z wychowawcą i lekcjach języka polskiego, nauczyciele prowadzili  z uczniami pogadanki promujące czytelnictwo, wykorzystując w tym celu prezentację multimedialną „12 powodów, dla których warto czytać książki”.

 Do ciekawych, aktywizujących duże grupy młodzieży, działań rozbudzających zainteresowanie książką i kształtujących kulturę czytelniczą młodzieży należały m.in.:

1. Obchody Światowego Dnia Poezji, którego celem jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. W tym dniu uczniowie mieli możliwość poznania wierszy poświęconych urokom przyrody, które były rozmieszczone w różnych miejscach szkoły. Bibliotekarki przygotowały wystawę tomików i antologii poezji polskiej, którą uczniowie mogli oglądać i czytać przed biblioteką szkolną. Zaś na lekcjach języka polskiego czytano fragmenty utworów poetyckich. Te chwile spędzone z poezją miały przypomnieć młodzieży zalety wynikające z czytania i uświadomić, że to, co znajdziemy w wierszach  nie może zostać zastąpione przez nic innego.

2. Wyjazd z uczniami z klasy III LPP III LLA i III LLB do Warszawy na Targi Książki i Mediów Vivelo 2023, udział w spotkaniu z pisarką Magdaleną Witkiewicz, Targi odbywały się na  PGE Narodowym w Warszawie. Targi podzielone były na wiele stref tematycznych i oferowały bardzo bogaty program. Każdy uczeń mógł skorzystać z różnych form, które były najbliższe jego zainteresowaniom. Uczniowie nie tylko poznali oferty książkowe wielu wydawnictw, ale mogli też zakupić je po atrakcyjnych cenach. Wyjątkowo ciekawą formą  zachęcenia młodzieży do poznania treści nowości wydawniczych, było spotkanie z pisarką panią Magdaleną Witkiewicz, która opowiedziała o swoich nowych książkach  i zachęciła do ich przeczytania. Spotkanie z panią Magdaleną Witkiewicz odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Na koniec zakupiliśmy  kilka książek, w których autorka zamieściła dedykacje dla czytelników naszej biblioteki szkolnej.

 

3. Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Uczniowie ze Skłodowskiej wspólnie z nauczycielami języka polskiego i biblioteki szkolnej przygotowali spotkanie dla młodzieży i pedagogów, podczas którego zaprezentowali wyjątkowe dzieło Orzeszkowej.  Prezentacjom uczniów towarzyszyły piosenki inspirowane utworem i kadry z filmu w reż. Z. Kuźmińskiego. Doskonałym dopełnieniem montażu słowno-muzycznego była wystawa zbiorów bibliotecznych poświęcona życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej.

 

4. Udział wszystkich klas w akcji "Głośnego czytania". Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”, uczniowie na wszystkich lekcjach, czytali głośno fragmenty tekstów, aby uświadomić sobie, że taki sposób czytania ma wiele zalet. Wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię, pozwala też ćwiczyć technikę czytania, wpływ stymulująco na  organizm człowieka

 

5. Zorganizowanie spotkania z poezją i piosenką poetycką "Pogoda ducha i mądrość Wisławy Szymborskiej" z okazji 100 rocznicy urodzin autorki. Społeczność szkolna z ogromną uwagą wysłuchała biografii naszej Noblistki.  Uroczystość dopełniły  wiersze artystki i piosenki nawiązujące do jej twórczości poetyckiej. Program był także znakomitą okazją do wręczenia nagród laureatom konkursów: plastycznego i recytatorskiego, które promowały życie i twórczość poetki.

 

6. Uczniowie klas III LOS i III LOL pojechali na wycieczkę do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Romantyzmu oraz lekcja pod hasłem “Czarny romantyzm – tajemniczość, groza i motywy fantastyczne w literaturze i sztuce XIX w.” pozwoliły młodzieży poszerzyć wiedzę z języka polskiego i poznać nasze bogate dziedzictwo kulturowe.

  

7. Wszyscy uczniowie mieli również możliwość uczestniczyć w działaniach biblioteki zaplanowanych w ramach obchodów w październiku Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

8. Udział uczniów w  konkursach szkolnych i pozaszkolnych

- Słowa Cypriana Kamila Norwida Czarnoleskiej ja rzeczy Chcę — ta serce uleczy!” towarzyszyły uczestnikom  Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Celem konkursu było wyłonienie uczniów, którzy mieli reprezentować naszą szkołę w  I Wojewódzkim Konkursie Recytatorsko-Plastycznym „Zainspiruj się Kochanowskim” oraz uwrażliwienie młodzieży na piękno poetyckiego słowa. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów, których zadaniem było zaprezentowanie utworu Jana Kochanowskiego i wykazanie się właściwym doborem repertuaru, ciekawą interpretacją, poprawną dykcją, opanowaniem pamięciowym dzieła oraz zbudowaniem wyjątkowego nastroju artystycznego.

 

 

- I Wojewódzki Konkurs Recytatorsko-Plastyczny „Zainspiruj się Kochanowskim”. Uczniowie ze Skłodowskiej wzięli udział w konkursie, który odbył się w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. Laureaci szkolnych konkursów zaprezentowali zgromadzonej publiczności wspaniałą poezję „ojca literatury polskiej”. Uczniowie nasze szkoły zajęli w konkursie I i II miejsce.

 

- Szkolny konkurs recytatorski „Od Horacego do Szymborskiej, który miał wyłonić osoby najpiękniej recytujące poezję noblistki. Do konkursu przystąpiło 35 uczniów, którzy musieli wykazać się właściwym doborem repertuaru, ciekawą interpretacją, poprawną dykcją, opanowaniem pamięciowym dzieła oraz zbudowaniem wyjątkowego nastroju artystycznego.

 

- Konkurs mitologiczny "W świecie mitów", w którym wzięły udział czteroosobowe zespoły uczniów z  klas pierwszych. Zadania konkursowe dotyczyły treści zawartych w najpopularniejszym w Polsce utworze Jana Parandowskiego  „Mitologia”, w którym autor w bardzo interesujący i przystępny dla czytelników sposób przedstawił zawiłości antycznego świata. Przygotowując się do konkursu, uczniowie najpierw na lekcjach języka polskiego, a później samodzielnie odkrywali tajemnice dwóch najważniejszych starożytnych kultur: greckiej i rzymskiej.

 

-  Konkurs Wiedzy Literackiej dla uczniów klas maturalnych. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań humanistycznych młodzieży, pogłębienie wiedzy z zakresu języka polskiego, a przede wszystkim kształtowanie szacunku dla polskiego i europejskiego dziedzictwa literacko -  kulturowego. Maturzyści mogli zmierzyć się z zagadnieniami obejmującymi treści podstawy programowej przewidzianej na ten etap kształcenia. Była to też doskonała możliwość powtórki materiału do egzaminu

 

Konkurs plastyczny "Szymborska znana i nieznana", w którym młodzież zaprezentowała postać Noblistki rożnymi technikami. Wykonane prace zaprezentowane w świetlicy szkolnej nawiązywały do obchodów Roku Wisławy Szymborskiej.

 

Z okazji 20-lecia nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie, społeczność szkolna wykorzystując materiały źródłowe biblioteki szkolnej wzięła udział w konkursie wiedzy "Czy znam  patronkę mojej szkoły".  Uczniowie zaprojektowali również albumy o życiu i dorobku naukowym Marii Skłodowskiej-Curie.

 

W ramach działań propagujących czytelnictwo biblioteka szkolna współpracowała z innymi bibliotekami na terenie Wyszkowa, a także z różnymi placówkami edukacyjnymi (szkoły, przedszkola).

W Bibliotece Pedagogicznej odbywały się dla naszych uczniów lekcje biblioteczne dotyczące rodzajów bibliotek, księgozbioru, kartotek zagadnieniowych, katalogów. Uczniowie klas maturalnych mogli również wypożyczać tam potrzebne im książki. Uczestniczyli w spotkanie autorskim z E. Szczuką "Jerzy Różycki , jeden z pogromców Enigmy”.

W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz obchodzonego wcześniej  oraz  Dnia Czytania Tolkiena, biblioteka szkolna zaprosiła na spotkanie z uczniami klasy I LLA panią Sylwię Jaworską, bibliotekarkę z Biblioteki Pedagogicznej w Wyszkowie, pasjonatkę literatury fantastycznej, która w rozmowie z uczniami nawiązała do różnych świąt, w których główną rolę odgrywa książka. Mówiąc o Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich posłużyła się przykładami, które uświadomiły młodzieży konieczność stosowania praw autorskich w codziennym posługiwaniu się różnymi źródłami informacji. Następnie poprowadziła aktywizujące uczniów zajęcia związane z  niezwykle popularnym utworem J.R.R. Tolkiena „Hobbit”. Z otrzymanych materiałów uczniowie tworzyli plansze do gry, na których później wspólnie grali. Była to wyjątkowa ciekawa forma propagowania literatury młodzieżowej. 

 

Uczniowie z klas II LLA i II LLB wzięli udział w zorganizowanej w  Miejskiej Bibliotece  Publicznej im. C. K. Norwida w Wyszkowie, grze „Tolkienowskie Podchody”.  Młodzież podzielona na cztery zespoły z dużym zaangażowaniem szukała odpowiedzi na zadane pytania, które stanowiły klucz do odgadnięcia głównego hasła. W haśle została zawarta informacja o miejscu, w którym znajduje się pudełko z tajemniczym kluczem. Niezwykle pomocne w odgadnięciu zagadek okazały  się zbiory naszej biblioteki szkolnej, z których młodzież systematycznie korzysta. Po rozwiązaniu wszystkich zagadek związanych z twórczością brytyjskiego pisarza, który spopularyzował literaturę fantasy, uczniowie z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli wystawę „Tolkien – twórca Śródziemia”. 

Klasa III LOL odwiedziła też Bibliotekę Pedagogiczną w Wyszkowie. Uczniowie  uczestniczyli w spotkaniu pod hasłem „Bug, tu się wszystko zaczęło…”, które poprowadzili panowie: Jerzy Sadkowski i Jerzy Puścian. Prowadzący z ogromną pasją i zaangażowaniem zaprezentowali filmy, zdjęcia, przedstawiające piękno ziemi wyszkowskiej i doliny Bugu. Młodzież wysłuchała wielu interesujących informacji, poznała również walory przyrodnicze i ekologiczne swojej małej ojczyzny. Spotkaniu towarzyszyła wystawa ukazująca atrakcje nadbużańskiej przyrody .Uczniowie poznali też księgozbiór biblioteki dotyczący tej tematyki. 

 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci i Młodzieży, uczniowie klasy III LPP z wychowawcą, wzięli udział w otwarciu przywiezionej ze Słowacji, wyjątkowej wystawy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Na wystawie zaprezentowane były  najpiękniejsze ilustracje książkowe dla dzieci i młodzieży, które zostały nagrodzone podczas 28 Biennale Ilustracji Bratysława 2021. Było to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, dające uczniom bezpośredni kontakt ze sztuką i promujące czytelnictwo. 

Nasza młodzież angażowała się również w rozpowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych. Uczniowie z klasy 3 LLB wraz z nauczycielkami języka polskiego odwiedzili klasę 1 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkowie. Młodzież przypomniała dzieciom bajkę pt. " Czerwony Kapturek". Pierwszoklasiści wspólnie rozwiązywali krzyżówkę, za prawidłowe odpowiedzi otrzymywali nagrody – kolorowanki i zakładki do książki, które zostały wykonane przez uczniów naszej szkoły. Wspólne zabawy przyniosły wszystkim wiele radości i uśmiechu. 

Uczennice z klasy II LOS  z nauczycielem bibliotekarzem odwiedziły Przedszkole Integracyjne Nr 4 w Wyszkowie. Dziewczęta przebrały się za różne postacie z bajek, które zaprezentowały wybrane baśnie przedszkolakom z grupy „Malinki”. Młodzież szkolna starała się zaszczepić u najmłodszych dzieci chęć sięgania po książki  i zabawę z książką poprzez propagowanie głośnego czytania baśni.

 

Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki biologii przygotowali też inscenizację "Ekoswaty" na podstawie "Zemsty" Aleksandra Fredry, którą  zaprezentowali społeczności szkolnej, a później również dzieciom z Przedszkola Integracyjnego Nr 4 w Wyszkowie.

 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w klasach Liceum Ogólnokształcącego zostały zrealizowane projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Klasy I LO realizowały projekt "Postawy Polaków w walkach narodowo- wyzwoleńczych jako proces kształtowania świadomości narodowej. Biogramy zasłużonych Polaków i opisy ich powstań". Celem projektu realizowanego  było  poszerzenie wiedzy uczniów o historię regionalną, która w obecnych czasach jest ważna w edukacji historycznej. Opisując sylwetki, każdego z uczestników konspiracji niepodległościowej, uczniowie doświadczyli innego wymiaru historii do tej pory nieznanej i częściowo zapomnianej. Podczas realizacji projektu uczniowie krytycznie analizowali informacje uzyskane z różnych źródeł, w tym zasobów biblioteki szkolnej, próbując samodzielnie wyciągnąć z nich wnioski, lokalizując w przestrzeni procesy, zjawiska i fakty historyczne, związki przyczynowo -skutkowe .

Klasy II LO wzięły udział w projekcie „Cyprian Kamil Norwid jako piewca mazowieckiej ziemi i obywatel Europy”. Podczas realizacji projektu uczniowie  wspólnie z nauczycielami języka polskiego przygotowali i przedstawili społeczności szkolnej prezentacje multimedialne przedstawiające życie i dokonania twórcze wybitnego romantycznego poety. W ramach projektu nauczyciele poloniści przeprowadzili cykl lekcji dotyczących Cypriana Kamila Norwida, wskazali jego związki z mazowiecką ziemią, pokazali wpływ doświadczeń emigracyjnych na jego twórczość. Młodzież systematycznie korzystała ze zbiorów biblioteki szkolnej, wypożyczała antologię poezji Norwida, analizowała i interpretowała teksty romantycznego artysty. Młodzież ze Skłodowskiej poszerzyła wiedzę na temat epoki romantyzmu oraz dorobku twórczego genialnego poety. Dodatkowym źródłem informacji była wycieczka do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, podczas której uczniowie obejrzeli ekspozycje i uczestniczyli w lekcji bibliotecznej.,

Klasy III LO uczestniczyły w projekcie "Zabawka fizyczna". Celem projektu było kształtowanie kreatywnej  postawy ucznia, wyzwalanie ciekawości poznawczej, odkrywanie własnego potencjału twórczego. Uczniowie konstruowali różne zabawki, wykorzystując prawa fizyki. Pomysłowość uczniów zaowocowała pięknymi modelami zabawek, takich jak: dźwig hydrauliczny, kompleks urządzeń do przetwarzania energii, czujnik ruchu, kalejdoskop, koło fortuny do składania barw, wiatromierz, ale również różne modele silników elektrycznych, poduszkowiec, klepsydra, nurek Kartezjusza, zapalniczka i wiele innych.   Poprzez  projekt uczniowie mieli możliwość rozwijania swojej wiedzy z różnych dziedzin nauki korzystając z literatury popularno-naukowej ze zbiorów biblioteki szkolnej, a także twórczego łączenia wiedzy z praktyką,

Klasy IV LO realizowały projekt  "Uczestnicy konspiracji niepodległościowej na Ziemi Wyszkowskiej i formy ich upamiętnienia. Opis sytuacji politycznej i sylwetki uczestników konspiracji niepodległościowej na podstawie literatury regionalnej. Wycieczki do miejsc pamięci, lekcje historyczne". Uczniowie   realizujący ten projekt opierali się na historii uczestników Powstania Styczniowego.  Uczniowie na lekcjach historii zostali zapoznani  z wydarzeniami poprzedzającymi wybuch Powstania Styczniowego, następnie poszukiwali informacji o uczestnikach powstania w różnych źródłach historycznych, biblioteki szkolnej i Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej, prowadzili rozmowy z historykami, odwiedzali miejsca pamięci na terenie powiatu wyszkowskiego . Na podstawie zdobytych wiadomości, tworzyli prezentacje multimedialne na temat uczestników Powstania Styczniowego i mapy miejsc upamiętniających ich bohaterstwo.

Wszystkie zaplanowane przez bibliotekę działania zostały zrealizowane.

 

 

 

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.