Dzisiaj jest .

 OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie ogłasza postępowanie na WYNAJEM CZĘŚCI BOISKA SZKOLNEGO PRZY ULICY DWORCOWEJ NA MIEJSCE PARKINGOWE w dni targowe tj. wtorek piątek.

Osoby zainteresowane, prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem Wynajem boiska w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 do  10 kwietnia 2013r.

Kryterium wyboru - najwyższa cena wynajmu.

Umowa od 01 maja 2013r.

Marian Popławski
Dyrektor

 

 


Budowa boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarno-szatniowm ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 89, na działce nr ewid.3472/4.


Wyszków, 13.08.2009r.

 INFORMACJA

 W dniu 12 sierpnia 2009r., w związku z prowadzonym przez Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót, związanych z „Budową boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej wraz
z budynkiem sanitarno - szatniowym – Orlik 2012” zawarto umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą - Konsorcjum firm : Budofix Sp. z o. o. ul. W. Stwosza 32/1  02-661 Warszawa Sport Grupa Sp. z o. o. ul. Dźwigowa 24 05-300 Mińsk Mazowiecki, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokoŚci 1.122.732.30 zł (słownie : jeden milion sto dwadzieŚcia dwa tysiące siedemset trzydzieŚci dwa złote trzydzieŚci groszy).

  

Marian Popławski
Dyrektor


 oznaczenie sprawy 202/2/2009                                                                                                                 Wyszków, 17.07.2009r.

 Zawiadomienie

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym – Orlik 2012” prowadzonym przez Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez KONSORCJUM FIRM Budofix Sp. zoo. ul. W. Stwosza 32/1 02-661Warszawa Sport Grupa Sp. zoo.ul. Dźwigowa 24  05-300 Mińsk Mazowiecki

  

Uzasadnienie

 Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wyżej wymieniona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w przyjętym kryterium oceny ofert.

Do upływu terminu składania ofert złożono cztery oferty, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena
(w złotych)

Przyznana liczba punktów – kryterium cena – waga 100%

Łączna punktacja

1.

KONSORCJUM FIRM Budofix Sp.zoo.ul.W.Stwosza 32/1 02-661Warszawa

Sport Grupa Sp.zoo. ul. Dźwigowa 24

05-300 Mińsk Mazowiecki

1.122.732,30 zł brutto

100 pkt

100 pkt

2.

PANORAMA II Sp. Z o.o. ul. Słoneczna 73  81-605 Gdynia

1.306.378,57

zł brutto

85,94 pkt

85,94 pkt

3.

POLCOURT Spółka Akcyjna ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7 01-510 Warszawa

1.263.027,89 zł brutto

88,89  pkt

88,89  pkt

4.

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
ul. Tamka 38 00-355 Warszawa

1.301.840,78 zł brutto

86,24  pkt

86,24  pkt

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz żadna z ofert nie podlega odrzuceniu.

 Marian Popławski
Dyrektor  


 Wyszków, 16 czerwca 2009 r.

Budowa boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarno-szatniowm ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 89, na działce nr ewid.3472/4.  (Nr zam. w UZP - 192920-2009 z dnia 16.06.2009)

Wykonanie i odbiór robót związanych z budową boisk sportowych o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej i nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej, budynków modułowych sanitarno - szatniowych, ogrodzeniem, oŚwietleniem i ciągami komunikacyjnymi a w szczególnoŚci: - przygotowanie podłoża pod nawierzchnię boiska sportowego i boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej, - wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, - wykonanie nawierzchni poliuretanowej, - montaż budynku modułowego sanitarno-szatniowego, montaż urządzeń boiska do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową i piłkę koszykową, - roboty towarzyszące obejmujące: odwodnienie płyt boiska z wód opadowych, - budowę ogrodzenia, - ciągi komunikacyjne.

Termin składania ofert: 07.07.2009 r. godz. 11.00

TERMIN WYKONANIA: 25.10.2009.  

Pliki do pobrania:

SIWZ    Kosztorys nakładczy    Specyfikacja techniczna      PROJEKT  BUDOWLANY ORLIK 2012

 


 ZS1 202/3/09                                                                                                                                  Wyszków, 15 czerwca 2009 r.

Zamawiający: Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 89
07-200 Wyszków

                          

Do kogo: PT Wykonawcy
(Wszyscy)

         

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym – Orlik 2012”

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

W związku z ogłoszonym w dniu 15.04.2009 na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych (numer ogłoszenia 106120 – 2009), w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.wyszkowski.sisco.info/?id=1959 oraz stronie internetowej szkoły http://www.zs1wyszkow.edu.pl/page.php?name=public.order a także tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym – Orlik 2012”, na podstawie art. 94. ust. 2 w związku art. 93 ust. 1 pkt. 4 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym – Orlik 2012”.

Wykonawca,Firma Ogrodnicza LeŚniewscy Architektura Zieleni ul. Czerwonego Krzyża 6 22-100 Chełm, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dyrektor
Marian Popławski

 

1 2 3 4
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.