Dzisiaj jest .

MATURA 2015

O egzaminie MATURALNYM W ROKU SZKOLNYM 2014/2016

Informacje pochodzą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum , którzy w ‎maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla ‎tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.‎

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎
‎1.‎    wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów
‎2.‎    stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎
‎3.‎    zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. ‎

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania określone dla każdego przedmiotu w standardach wymagań ‎egzaminacyjnych. ‎

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:‎
•    dwóch egzaminów w części ustnej ‎
oraz ‎
•    trzech egzaminów w części pisemnej. ‎

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎ 

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
•    uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
•    uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.‎

Zdający może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż sześciu przedmiotów ‎dodatkowych. ‎

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎
•    biologia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    chemia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    filozofia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    fizyka i astronomia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    geografia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    historia (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    historia muzyki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    historia sztuki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    informatyka (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    język angielski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    język francuski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    język hiszpański (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    język niemiecki (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    język rosyjski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    język włoski (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    język łaciński i kultura antyczna (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
•    język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
•    język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
•    język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
•    język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie podstawowym albo ‎rozszerzonym)‎
•    język kaszubski jako język regionalny (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    wiedza o społeczeństwie (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎
•    wiedza o tańcu (na poziomie podstawowym albo rozszerzonym)‎

W części ustnej:‎
•    język angielski (bez określania poziomu)‎
•    język francuski (bez określania poziomu)‎
•    język hiszpański (bez określania poziomu)‎
•    język niemiecki (bez określania poziomu)‎
•    język rosyjski (bez określania poziomu)‎
•    język włoski (bez określania poziomu)‎
•    język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
•    język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
•    język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
•    język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
•    język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
•    język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowe informacje ‎można znaleźć w Procedurach przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015.‎

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego).‎

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎
•    informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów
•    arkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych.‎

Część ustna egzaminu z wymienionych wyżej języków ma formę prezentacji. Egzamin ‎trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:‎
‎–‎    w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat.   ‎Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub ‎odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu ‎przeznaczonego na prezentację tematu. ‎
‎–‎    część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem ‎przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego ‎tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii. 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września. Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową (w ‎czerwcu) oraz poprawkową (w sierpniu).‎

Sesja główna – od 4 do 29 maja 2015 r.‎
•    część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 11 do 23 maja
•    część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 4 do 29 maja ‎
•    część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 22 maja

Sesja dodatkowa – od 1 do 17 czerwca 2015 r.‎
•    część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 8 do 13 czerwca
•    część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 1 do 17 ‎czerwca
•    część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 17 czerwca

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 24 do 28 sierpnia 2015 r.‎
•    część ustna (wszystkie przedmioty) – od 24 do 28 sierpnia
•    część pisemna (wszystkie przedmioty) – 25 sierpnia‎

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎

Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE. ‎

Do 30 września 2014 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną‎deklarację (załącznik T_1 do Procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego w ‎roku szkolnym 2014/2015).‎
‎2.‎    Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2014/2015 plany egzaminacyjne ‎zdającego ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2015 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎
‎3.‎    Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.‎‎

Nie. Przystąpienie do egzaminu maturalnego jest całkowicie bezpłatne.‎
Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎
Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎
•    niesłyszącym
•    słabosłyszącym
•    niewidomym
•    słabowidzącym
•    z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
•    z afazją
•    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
•    z chorobami przewlekłymi
•    chorym lub niesprawnym czasowo
•    ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
•    z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
•    które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
•    które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
•    z zaburzeniami komunikacji językowej.‎
Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

 

Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego , którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w nowej formule .

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎
1.‎    wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów
‎2.‎    stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎
‎3.‎    zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.
Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎
Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
•    dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz ‎
•    czterech egzaminów w części pisemnej.
Obowiązkowe
egzaminy w części ustnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
Obowiązkowe
egzaminy w części pisemnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎
Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎
Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
•  przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎
Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎
W części pisemnej:‎

•    biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    historia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎
•    historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎
•    informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)
W części ustnej:‎

•    język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
•    język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
•    język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
•    język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
•    język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
•    język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
•    język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane tutaj (sekcje C i D).‎
Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego).‎
Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎
informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów
• przykładowych zestawach zadań .‎
1.‎ Część ustna egzaminu z powyższych języków będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎
2.‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎
‎3.‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut) , a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎
Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 23–42).
Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września. Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową (w ‎czerwcu) oraz poprawkową (w sierpniu).‎
Sesja główna – od 4 do 29 maja 2015 r.‎
• część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 11 do 23 maja
• część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 4 do 29 maja
‎ • część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 22 maja
Sesja dodatkowa – od 1 do 17 czerwca 2015 r.‎
• część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 8 do 13 czerwca
• część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 1 do 17 ‎czerwca
• część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 17 czerwca
Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎
Sesja poprawkowa – od 24 do 28 sierpnia 2015 r.‎
• część ustna (wszystkie przedmioty) – od 24 do 28 sierpnia
• część pisemna (wszystkie przedmioty) – 25 sierpnia‎
Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎
Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.
1.‎ Do 30 września 2014 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną ‎deklarację (załącznik L_1a do Procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego w ‎roku szkolnym 2014/2015).‎
‎2.‎ Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2014/2015 plany egzaminacyjne ‎zdającego ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2015 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎
3.‎ Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.‎
Nie. Przystąpienie do egzaminu maturalnego jest całkowicie bezpłatne.‎
Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎
Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcja H).‎
Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎
•    niesłyszącym
•    słabosłyszącym
•    niewidomym
•    słabowidzącym
•    z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
•    z afazją
•    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
•    z chorobami przewlekłymi
•    chorym lub niesprawnym czasowo
•    ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
•    z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
•    które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
•    które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
•    z zaburzeniami komunikacji językowej.
Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎
1.‎    Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎
‎2.‎  Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎
‎3.‎   Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎
‎4.‎   Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2015 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 30 czerwca 2015 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2015 r.‎

 

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW Z LAT 2005-2014

Materiały, które już są dostępne:‎
•    informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych ‎przedmiotów
Zawierają opis egzaminu, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami.
•    przykładowe zestawy zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków ‎obcych – również nagrania)
Zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy ‎standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami).‎
•    przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym (str. 95–120)‎
Zbiór ponad 20 przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym, wraz z ‎rozwiązaniami.‎
•    przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym

Arkusz wykorzystany do przeprowadzenia diagnozy przedmaturalnej z języka polskiego (badanie ‎przeprowadzone wspólnie przez IBE, CKE i OKE).‎ 

Materiały, które zostaną udostępnione wkrótce:‎
•    w październiku 2014 r. – zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z ‎języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem; opublikowane ‎zostanie również przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego z komentarzem
•  w październiku 2014 r. – film ilustrujący sposób przeprowadzenia części ustnej ‎egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem komputera
•    w grudniu 2014 r. – przykładowe arkusze egzaminacyjne z wszystkich przedmiotów, ‎które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia tzw. „próbnej matury”‎

 

 

1


Galeria
Ostatnio dodane:
photo_newest
Najczęściej oglądane:
photo_star


Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.