Dzisiaj jest .
Regulamin obrad i wyborów Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie

 

            Dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i wyborów ustala się niniejszy regulamin
1.      W obradach zebrania biorą udział z głosem decydującym Rady Klasowe Rodziców wybrani na zebraniach w poszczególnych klasach
2.      Porządek i regulamin zebrania oraz uchwały i wnioski Rady Klasowe Rodziców zatwierdzają w głosowaniu jawnym zwykłą większoŚcią głosów.
3.      W dyskusji nad sprawami będącymi przedmiotem obrad zebrania może zabrać głos każdy jego uczestnik. Wystąpienie powinno się kończyć wnioskiem. Głosy w dyskusji mogą być składane na piŚmie do protokołu. Zaproszonym goŚciom i osobom udzielającym wyjaŚnień przewodniczący zebrania przyznaje prawo do zabrania głosu poza kolejnoŚcią.
4.      Komisje działające podczas obrad zebrania : mandatowa, skrutacyjna, uchwał i wniosków wybiera się w głosowaniu jawnym zwykłą większoŚcią głosów. Komisje wybierają spoŚród wybranych członków w głosowaniu jawnym przewodniczących i sekretarzy. Po wykonaniu zadań komisje przedkładają delegatom wyniki i sprawozdania ze swej działalnoŚci , a dokumenty przekazują przewodniczącemu obrad.
5.      Zebranie dokonuje wyboru w głosowaniu tajnym :
-   przewodniczącego Rady Rodziców z osób będących wybranych do Rady Klasowej Rodziców
-   wiceprzewodniczących w iloŚci 2 osoby
-   członków Komisji Rewizyjnej -3 - 5 osób
-   sekretarza - może być z poza członków Rad Klasowych Rodziców
6.      Przewodniczący Rad Klasowych Rodziców wszystkich oddziałów wchodzą w skład Rady Rodziców.
            Zebranie dokonuje wyboru kandydatów tylko spoŚród Rad Klasowych Rodziców. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie. Kandydat nieobecny na zebraniu z usprawiedliwionych powodów może kandydować pod warunkiem wyrażenia zgody na kandydowanie na piŚmie, z podpisem kandydata uwierzytelnionym przez ogniwo zgłaszające, przedłożonej przez osobę zgłaszającą kandydata.
Nazwiska kandydatów umieszcza się na listach do głosowania. Zebranie decyduje o zamknięciu listy kandydatów. Głos jest ważny , jeżeli na liŚcie pozostawiono bez skreŚlenia nie więcej kandydatów niż jest miejsc mandatowych. Oddaną w głosowaniu kartkę wyborczą uważa się za nieważną, jeżeli została całkowicie przekreŚlona lub zniszczona. Nieważny jest również głos w przypadku pozostawienia większej liczby nazwisk niż liczba mandatów.
            Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę głosów. Gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów ( jednak więcej niż 50 %) zebranie na wniosek Przewodniczącego może podjąć uchwałę zwiększającą składy osobowe Komisji Rewizyjnej. W przeciwnym wypadku zarządza się wybory dodatkowe. Na liŚcie do dodatkowego głosowania umieszcza się nazwiska wszystkich kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów.
Zebranie na wniosek Przewodniczącego może podjąć uchwałę o zmniejszeniu składu iloŚciowego Komisji Rewizyjnej.
7.      Zebranie jest prawomocne , jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% wybranych Rad Klasowych Rodziców.
8.      Sprawy nie uregulowane powyższymi ustaleniami , Statutem lub Uchwałami rozstrzyga zebranie .
1 2

Galeria
Ostatnio dodane:
photo_newest
Najczęściej oglądane:
photo_star


Copyright © 2008 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.