CHARAKTERYZOWANIE PROCESÓW POLIGRAFICZNYCH

Słowo technologia jest używane w języku potocznym, codziennym. Pod pojęciem tym rozumiemy sposób wykonania danego przedmiotu. Technologia jest dziedziną nauki wchodzącą w zakres nauk technicznych. Jest nauką o sposobie wytwarzania danych przedmiotów w danej dziedzinie techniki. Technologia poligrafii jest więc nauką o sposobie wytwarzania produktów poligraficznych.

Produktami poligraficznymi są takie wytwory jak: książki, broszury, gazety, czasopisma, ulotki reklamowe, zaproszenia, opakowania, itp. Wspólną cechą produktów poligraficznych jest to, że są one zadrukowane odpowiednim tekstem i ilustracjami. Inaczej są one nazywane „drukami". Druki uzyskuje się w procesie drukowania. Dawniej zamiast słowa „poligrafia" używano słowa „drukarstwo". Poligrafia jest słowem bardziej ogólnym, obejmuje bowiem nie tylko drukowanie, ale wszystko co trzeba zrobić przed i po drukowaniu, aby uzyskać gotowy produkt poligraficzny, to jest książkę, czasopismo, itd.

Technologię poligraficzną można podzielić na oddzielne procesy zwane inaczej operacjami technologicznym, a w skrócie operacjami. Wykonując operację po operacji, od pierwszej do ostatniej, otrzymujemy z surowców (głównie papieru i farby) np. książkę lub inne produkty poligraficzne. Operacje poligraficzne można podzielić na jeszcze mniejsze części, tak zwane czynności.

Procesy poligraficzne są stosunkowo skomplikowane ze względu na to, że ich poszczególne etapy różnią się bardzo od siebie. W każdym z etapów stosowane są praktycznie inne technologie, maszyny, a nawet występują odrębne zawody. Wszystkie te etapy połączone są jednak technologicznie, to znaczy produkt by uzyskać ostateczną formę przechodzi zwykle kolejno przez odpowiednie etapy produkcyjne.

Wydawniczo-poligraficzny proces produkcyjny

Przebieg powstawania wyrobu poligraficznego można podzielić na dwie fazy: przedprodukcyjną (Prepress) i produkcyjną (Press i Postpress). Faza przedprodukcyjna (przygotowawcza), nazywana też technicznym przygotowaniem produkcji, dzieli się na część przygotowawczą u klienta i część przygotowawczą w drukarni. W związku z tym, że absolutna większość wyrobów poligraficznych produkowana jest na konkretne zamówienie, powstawanie druku zaczyna się z klientem. Formułowane są tam podstawowe cechy druku dotyczące struktury informacyjnej i fizycznej. Tak powstaje projekt druku. Uogólniając, do operacji tych należą:

-          przygotowanie i adiustacja redakcyjna oryginałów tekstowych i ilustracyjnych,

-          przygotowanie propozycji konstrukcji druku i rozwiązania graficznego oprawy druku, ewentualnie jego poszczególnych części, które może być uzupełnione szkicem (lub makietą) stronicy, określającym rozmieszczenie na niej poszczególnych elementów,

-          opracowanie pozostałych procesów technologicznych, związanych z przygotowaniem produkcji i produkcją.

W przypadku, gdy realizacja zamówienia została przyjęta, następuje jego przygotowanie techniczne w drukarni, redakcji, wydawnictwie, agencji reklamowej czy nawet u osoby prywatnej. W trakcie przygotowania technologicznego określa się, w jaki konkretny sposób zamówienie będzie realizowane. Oznacza to określenie kolejności operacji i przypisanie im konkretnych maszyn i materiałów. Po przygotowaniu technologicznym następuje przygotowanie procesu produkcji w zakresie organizacji pracy i zaopatrzenia w materiały. Dla zdecydowanej większości druków proces produkcji można podzielić na trzy podstawowe fazy produkcyjne:

-          przygotowanie do drukowania w skład którego wchodzą: obróbka tekstu i grafiki, przygotowanie form kopiowych i ewentualnie form drukowych. W przypadku technik cyfrowych forma drukowa lub kopiowa może nie występować,

-          drukowanie konwencjonalne lub cyfrowe oraz lakierowanie maszynowe,

-          procesy wykończeniowe, do których zaliczamy obróbkę arkuszy, przygotowanie wkładów, przygotowanie okładek, wykończeniowe procesy introligatorskie. Przygotowanie do drukowania (Prepress). W tej fazie następuje opracowanie zawartości

treści druku (tekst i ilustracje) i doprowadzenie jej do postaci odpowiedniej dla drukowania analogowego (tradycyjnego) lub cyfrowego, to znaczy do analogowej formy drukowej lub jej cyfrowego odpowiednika.

Drukowanie (Press). W tej fazie druk osiąga postać ostateczną z punktu widzenia reprodukcji struktury informacyjnej. Podłoże drukowe w postaci arkuszy (drukowanie arkuszowe) lub wstęgi (drukowanie zwojowe) wprowadzane jest do maszyny drukującej, a w trakcie przechodzenia przez nią na jego powierzchni powstaje odwzorowanie elementów drukujących za pomocą jednej lub wielu farb drukarskich. W trakcie obróbki maszynowej podłoża drukowego wykonywane są i inne czynności, np. lakierowanie, a w przypadku maszyn zwojowych cięcie, złamywanie, zszywanie.

Procesy wykończeniowe (Postpress). W tej fazie druk osiąga swoją ostateczną postać z punktu widzenia struktury fizycznej. Wymogi końcowej obróbki poszczególnych rodzajów druków mogą być różne. Istnieją druki (gazety, czasopisma), które nie wymagają żadnych prac wykończeniowych, lub wykańczane są bezpośrednio w zwojowej maszynie drukującej lub podłączonych do niej modułach. Niektóre druki wymagają minimalnych prac wykończeniowych typu rozcinanie lub wykrawanie (teczki, karty, etykiety). Produkty o skomplikowanej strukturze fizycznej - druki łączone (broszury, książki) - wymagają wielu operacji introligatorskich oraz, o ile mają być wykonane dostatecznie produktywnie i szybko, specjalnych urządzeń i linii produkcyjnych, które zależnie od stopnia automatyzacji potrzebują mniejszej lub większej liczby obsługujących je osób.

Klasyfikacja wydawnicza produktów poligraficznych

Obecnie stosuje się dwie klasyfikacje produktów poligraficznych. Pierwsza z nich, to klasyfikacja, w której za punkt wyjścia podziału przyjmuje charakter wydawniczy danego wydania, a nie jego parametry techniczne. Jest to więc klasyfikacja wydawnicza, a nie poligraficzna. Mimo to jest bardzo szeroko stosowana w produkcji poligraficznej, choć dla większości działów poligrafii jest mało przydatna, a często nawet zupełnie myląca. Nazywać j ą będziemy klasyfikacj ą wydawniczą produktów poligraficznych.

Druga klasyfikacja - nowoczesna - opiera się o istotne cechy techniczne produktu poligraficznego. Tym samym jest ściśle związana z technologią poligraficzną. Będziemy ją nazywać klasyfikacją poligraficzną produktów.

Podstawą klasyfikacji wydawniczej produktów poligraficznych jest ogólny podział produktów poligraficznych, zwanych ogólnie drukami, na trzy grupy:

-          druki periodyczne (prasowe),

-          druki dziełowe,

-          druki akcydensowe.

image2

Rys. 1. Schemat podziału wydawniczego produktów poligraficznych


 

Druki periodyczne, które czasem nazywa się drukami prasowymi, ukazują się zawsze pod tym samym tytułem, są numerowane i najczęściej opatrzone datą wydania. Mogą ukazywać się w dnie określone z góry datami wydania lub też nieregularnie. Druki periodyczne dzieli się na gazety i czasopisma. Różnica między gazetami i czasopismami jest, według nowych tendencji definiowania tych pojęć, bardzo niejasna i nie mająca nic wspólnego z charakterem technicznym tych druków. Mianowicie, proponuje się, aby uznać, że gazety, druki periodyczne, zawierają informacje ogólne i bieżące, natomiast czasopisma zawierają streszczenia lub omówienia informacji ogólnych albo treści specjalistyczne. Jak więc z tego wynika nowe propozycje definiowania tych pojęć są zupełnie ogólnikowe, niedokładne i nie mające nic wspólnego z techniką poligraficzną. Dlatego też pozostaniemy przy starych definicjach podziału, które są bardziej czytelne dla zwykłego czytelnika i bardziej dokładne:

-          gazetą nazywa się druk periodyczny ukazujący się nie mniej niż dwa razy w tygodniu (częściej niż raz w tygodniu),

-          czasopismem nazywa się druk periodyczny ukazujący się najwyżej raz w tygodniu lub nieregularnie.

Definicje gazety i czasopisma nic nie mówią o formie, to jest konstrukcji druku. Zatem zarówno gazeta, jak i czasopismo mogą mieć tę samą konstrukcję, ten sam wygląd. Pojęcia te są więc zupełnie nieprzydatne w technologii poligraficznej.

Druki dziełowe, wg klasyfikacji wydawniczej, dzielą się na książki i broszury. Pojęcie druków dziełowych ma już trochę cech wspólnych z potrzebami podziału przydatnego w technologii poligraficznej, gdyż druki dziełowe są zawsze oprawami, to znaczy mają wkład i połączoną z nim oddzielnie wykonaną okładkę. Książka ma wkład z więcej niż 48 stronicami, w broszurze natomiast stronic jest od 4 do 48 włącznie. Podział jest więc z punktu widzenia techniki poligraficznej zupełnie nieistotny. Ponadto w definicji druków dziełowych jest wiele zastrzeżeń nie mających nic wspólnego z techniką poligraficzną - dotyczą treści druków dziełowych, ceny, sprzedaży itp. Reasumując, obecne definicje druków dziełowych i ich podział na książki i broszury, zgodny z wytycznymi wydawniczymi, jest nieprzydatny w technice poligraficznej. W skrócie można powiedzieć, że broszura jest wydaniem nieperiodycznym o liczbie stronic 4-48 (nie licząc okładki) i odpowiedniej treści. Książka jest tak samo definiowana, ale liczba stronic wynosi więcej niż 48.

Wszystkie pozostałe druki nie będące drukami periodycznymi i dziełowymi są nazywane drukami akcydensowymi. Zgodnie z propozycjami wydawniczymi istnieje następujący podział druków akcydensowych:

-          druki akcydensowe wydawnicze, np. nuty, mapy, reprodukcje dzieł sztuki, prospekty i plakaty w postaci druków luźnych o liczbie stronic nie większej niż cztery,

-          druki akcydensowe informacyjne, np. katalogi, cenniki, spisy, rozkłady jazdy, instrukcje, programy, zawiadomienia bez względu na postać i konstrukcję wydania,

-          druki akcydensowe opakowaniowe w postaci arkusza lub zwoju, z którego zostanie wykonane opakowanie lub jego część,

-          druki akcydensowe manipulacyjne przeznaczone do wypełniania lub wykorzystania w czynnościach urzędowych, handlowych i innych, np. papiery wartościowe, znaczki, bilety, formularze, karty pocztowe,

-          druki akcydensowe przemysłowe - druki w postaci umożliwiającej oznaczenie lub uszlachetnienie wyrobu przemysłowego niepoligraficznego, np. kalkomanie.

A więc podział druków akcydensowych jest w większości przypadków niedokładny z punktu widzenia techniki poligraficznej i przeważnie zupełnie nieprzydatny. Jako przykład nieprzydatności tego rodzaju podziału w technice poligraficznej można podać, że oprawa o danym formacie, konstrukcji, grubości, liczbie stronic, wielkości nakładu, materiale zastosowanym do wykonania będzie na przykład:

-          czasopismem, to znaczy drukiem periodycznym, gdy będą to przykładowo zeszyty naukowe jakiegoś instytutu,

-          książką, to znaczy drukiem dziełowym, gdy będzie to powieść,

-          drukiem akcydensowym, np. informacyjnym, gdy będzie to cennik lub katalog. Poligrafa interesuje to, że wszystkie te wydania mają jednakową postać, a więc są to

wydania równorzędne. Wydawca natomiast może twierdzić, że dla niego są to wydania o różnym charakterze. Stosowanie takiego podziału w technice poligraficznej można uznać za anachroniczne.

Klasyfikacja poligraficzna produktów poligraficznych

W technologii poligraficznej najbardziej istotna jest konstrukcja danego produktu. Treść zawarta w wydaniu jest sprawą mniej ważną lub zupełnie nieistotną dla technologa poligrafa. Z tego powodu podział poligraficzny produktów poligraficznych powinien brać pod uwagę cechy konstrukcyjne danych produktów. Postanowiono produkty poligraficzne podzielić na trzy ogólne grupy: druki luźne, łączone i oprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprostszym produktem poligraficznym są druki luźne. Drukiem luźnym nazywa się produkt poligraficzny składający się z jednej części lub kilku nie połączonych między sobą. Jednak mogą istnieć połączenia w obrębie jednego arkusza. Drukiem luźnym będzie więc np. zadrukowana kartka stanowiącą ulotkę prospektową, zadrukowany arkusz papieru stanowiący plakat. Są to najprostsze przykłady druków luźnych w postaci arkuszowej. Bardziej skomplikowanymi drukami luźnymi będą np. ulotki prospektowe czterostronicowe wykonane z jednego arkusza, aby po złamaniu w połowie uzyskały wygląd wytworu czterostronicowego. Tego rodzaju drukiem luźnym będzie też np. gazeta. Gazeta, np. „Życie Warszawy", składa się z kilku arkuszy złożonych i włożonych jeden w drugi, bez połączeń między poszczególnymi arkuszami. Drukami luźnymi są również w większości opakowania. Tak, np. torebka papierowa wykonana z jednego arkusza druku odpowiednio zgiętego i sklejonego, pudełko wykonane z odpowiednio wykrojonego papieru lub tektury i sklejonego będzie drukiem luźnym. Produktem introligatorskim, będącym drukiem luźnym, może być również zadrukowany zwój przeznaczony do dalszej przeróbki w innym, niepoligraficznym zakładzie produkcyjnym. Podane tu przykłady nie wyczerpują absolutnie wszystkich rodzajów druków luźnych występujących jako produkty introligatorskie. Druki luźne nie mają dalszego ogólnego podziału. Dzieli się je już tylko na handlowe grupy asortymentowe takie, jak np. plakaty, ulotki, torebki, pudełka, gazety, czasopisma, zwoje, w zależności od formy i przeznaczenia danego druku luźnego.

Bardziej skomplikowanymi wyrobami poligraficznymi niż druki luźne są druki łączone. Drukami łączonymi nazywa się takie produkty poligraficzne, które składają się z dwóch lub większej liczby arkuszy połączonych między sobą, stanowiących jakby jedną całość, ale nie mających oddzielnie wykonanej okładki. Drukiem łączonym będzie więc np. czasopismo, takie jak „Przekrój". Składa się ono z kilku arkuszy odpowiednio złamanych i zszytych tak, że stanowi jedną całość, z tym jednak, że nie ma oddzielnie wykonanej okładki. Rolę okładki spełnia zewnętrzny arkusz czasopisma. Drukiem łączonym może być też opakowanie, na przykład torebka wytworzona przez odpowiednie połączenie dwóch zadrukowanych arkuszy. Drukami łączonymi mogą być również inne produkty poligraficzne. Druki łączone, podobnie jak luźne, nie mają już dalszego ogólnego podziału. Dzieli się je na konkretne grupy asortymentowe znajdujące się w handlu, np.: czasopisma, torebki, pudełka, bloczki, itp.

Najbardziej skomplikowanymi produktami poligraficznymi są oprawy. Oprawy składają się z wielu kartek połączonych ze sobą oraz połączoną z nimi oddzielnie wykonaną okładką. Oprawy mogą różnić się pod względem konstrukcji i wyglądu. Jednak każdy produkt, który ma połączone ze sobą kartki oraz złączoną z nimi oddzielnie wykonaną okładkę nazywa się oprawą. Oprawy stanowią bardzo dużą grupę produktów poligraficznych. Ze względu na ich niejednokrotnie duży stopień skomplikowania i różnorodność istnieje dalszy podział opraw.

Systemy miar stosowane w poligrafii

W poligrafii możemy spotkać się z kilkoma systemami miar. Sytuacja ta wynika głównie ze względów historycznych kształtowania się systemów miar na świecie. W warunkach polskich możemy spotkać się z:

-          miarami typograficznymi,

-          miarami monotypowymi,

-          miarami metrycznymi.

Miary typograficzne stosuje się głównie w procesach składania tekstu do oznaczenia wymiarów liniowych. Są to miary (jednostki) powstałe dawniej, gdy nie było jeszcze powszechnie dziś stosowanej metrycznej jednostki długości - metra. Nie są to miary dziesiętne. W czasie, gdy powszechnie stosowaną jednostką długości stał się metr, miary typograficzne były już tak rozpowszechnione, że zmiana ich była praktycznie niemożliwa. Wiązałaby się z olbrzymimi kosztami nie tylko w zakresie procesów składania tekstów, ale również drukowania. Obecnie miary typograficzne stosuje się już tylko w procesach składania tekstów i dziedzinach poligrafii związanych ze składaniem tekstów, choć i tam coraz rzadziej. Jednak znajomość miar typograficznych jest koniecznością dla poligrafa. Podstawową jednostką miar typograficznych jest punkt typograficzny (skrót p. lub A). W przeliczeniu na miary metryczne: 1 punkt typograficzny = 0,376 mm (w przybliżeniu). Jednostkami pochodnymi punktu typograficznego są: cycero (skrót cyc.) i kwadrat (skrót kw. lub □). Cycero jest równe 12 punktom typograficznym. Kwadrat jest równy 4 cycerom, tj. 48 punktom typograficznym. W przeliczeniu na miary metryczne jednostki te są w przybliżeniu równe: 1 cycero = 12 punktów typograficznych = 4,5 mm; 1 kwadrat = 4 cycera = 48 punktów typograficznych = 18 mm.

W poligrafii stosuje się też miary oparte na systemie angielskim, zwane w Polsce miarami monotypowymi. Monotyp bowiem jest nazwą angielskiego urządzenia do maszynowego, czcionkowego składania tekstów stosowanego w swego czasu w Polsce. Maszyna ta pracowała w systemie miar monotypowych. Podstawową jednostką miar monotypowych jest set. Większą jednostką od seta jest pica (czytaj pajka), a mniejszą, jednostka stała. Miary te z uwagi na praktyczny brak monotypów oraz system angielski spotykane są śladowo.

W innych dziedzinach poligrafii niż skład tekstów stosuje się miary metryczne - czyli oparte na podstawowej jednostce długości układu SI - metrze = 100 cm = 1000 mm. Istnieją też próby wprowadzenia miar metrycznych do procesów składania tekstów. Umożliwia to komputeryzacja tych procesów. Prostymi sposobami przybliżonego przeliczania miar typograficznych na metryczne i odwrotnie są następujące wzory:

·         ilość punktów = 8/3 x ilość milimetrów

·         ilość milimetrów = 3/8 x ilość punktów

Jest to sposób wystarczająco dokładny do przeliczeń np. szerokości składu, wielkości pisma, interlinii, itp. Przeliczenie miar z milimetrów na punkty wymaga jeszcze uporządkowania zapisu czyli podania wyniku w kwadratach, cycerach i punktach na przykład: 12 kwadratów 3 cycera i 11 punktów.

2. Charakterystyka procesów przygotowalni poligraficznej

Czynności, które w poligrafii określa się ogólnie przygotowaniem do druku w istocie składają się z wielu procesów technologicznych zmierzających do powstania form kopiowych lub drukowych dla różnych technik drukowania. Ze względu na to, że rozwój poligrafii w ostatnich 40 latach dotyczył w największej mierze sporządzania form drukowych obok technologii tradycyjnych pojawiły się całkiem nowe technologie, systemy i standardy. Efektem tej „rewolucji w przygotowalni poligraficznej" jest m.in.:

-          praktyczny zanik składu gorącego - zecerskiego, linotypowego, monotypowego, itp.,

-          praktyczny zanik techniki drukowania typograficznego,

-          bardzo duże ograniczenie zastosowania fotoreprodukcji,

-          „wyprowadzenie" przygotowalni poligraficznej z drukarni do redakcji, wydawnictw, studiów graficznych, itp..

Tym samym przestał w praktyce istnieć tradycyjny podział na:

-          procesy wydawnicze,

-          procesy składania tekstów,

-          procesy reprodukcyjne,

-          procesy montażu ręcznego.

Na obecnym poziomie rozwoju technologii wszystkie procesy poczynając od redakcji technicznej, a kończąc na wytwarzaniu form kopiowych (Computer to Film) lub form drukowych (Computer to Plate) noszą nazwę Przygotowania do Drukowania lub Prepress. Do etapu tego zaliczyć można również wszelkie czynności przygotowawcze prowadzące do wykonania wydruków cyfrowych. Można więc dokonać nowego aktualnego podziału procesów zachodzących w przygotowalni poligraficznej na:

·      planowanie technologiczne i techniczne publikacji - obejmujące wszelkie procesy organizacyjne, przygotowawcze oraz procesy wydawnicze,

·      przygotowanie materiałów tekstowych - wszelkiego rodzaju cyfrowe operacje obejmujące opracowanie, łamanie i formatowanie tekstów,

·      przygotowanie materiałów ilustracyjnych - przetworzenie wszelkiego rodzaju oryginałów metodami tradycyjnymi (fotoreprodukcja) lub współczesnymi cyfrowymi (skanowanie) pod kątem sporządzenia form kopiowych, drukowych czy drukowania cyfrowego,

·      wykonanie impozycji i proofingu - wszelkie czynności prowadzące do makietowania użytków, odpowiedniego ich rozmieszczenia, wykonania proofingu, korekty i kontroli jakości,

·      naświetlanie form kopiowych, drukowych lub wykonywanie wydruków cyfrowych.

Planowanie technologiczne i techniczne publikacji

Faza planowania technologicznego produkcji pomimo, że odbywa się jeszcze przed jej rozpoczęciem ma kluczową rolę w procesie technologicznym, rzutuje bezpośrednio na jakość, koszt wykonania, termin wykonania, itp.. Z tego powodu opracowanie technologiczne produktu powierza się tylko doświadczonym poligrafom, których wiedza i doświadczenie pozwalają na optymalne opracowanie procesu. Technolog planując produkcję i sporządzając dokumentację technologiczną wykonuje m.in. następujące czynności:

-          ustala parametry produktu poligraficznego,

-          sporządza alternatywne schematy technologiczne procesu wykonania wyrobu,

-          wybiera najbardziej optymalny sposób wykonania wyrobu,

-          dobiera materiały do produkcji wyrobu,

-          oblicza zapotrzebowanie materiałowe,

-          określa technologię sporządzenia form kopiowych oraz drukowych,

-          dobiera technikę drukowania,

-          dobiera maszynę drukującą,

-          dobiera maszyny introligatorskie i wykończające druki,

-          szacuje czas produkcji wyrobu,

-          dokonuje wstępnej i końcowej kalkulacji.

Opracowany w ten sposób ciąg technologiczny w postaci odpowiedniej dokumentacji (obecnie prawie wyłącznie elektronicznej) trafia do produkcji i stanowi podstawę dalszych procesów. Procesy wydawnicze mogą być wykonywane w różnych instytucjach. Typowymi instytucjami zajmującymi się procesami wydawniczymi są instytucje zwane wydawnictwami. Mogą to być też redakcje, agencje reklamowe, firmy poligraficzne czy nawet pojedyncze osoby. W typowym wydawnictwie działają dwa główne piony (działy), zwane redakcjami: redakcja merytoryczna i redakcja techniczna.

Prace nad wydaniem danego dzieła rozpoczyna redakcja merytoryczna. Pierwszym etapem prac jest zaplanowanie wydania danego dzieła. Redakcja merytoryczna na podstawie danych z rynku księgarskiego bada potrzebę wydania danego dzieła i jego opłacalność. Warunkiem istnienia wydawnictwa jest uzyskiwanie odpowiedniego dochodu przez wydawanie dzieł, które przynoszą wydawnictwu zysk. Czasem istnieje potrzeba wydania dzieła bardzo potrzebnego, ale nie dochodowego, np. niektóre podręczniki szkolne. Wtedy musi znaleźć się instytucja, która pokryje straty wydawnictwa (np. Ministerstwo Edukacji Narodowej dla podręczników). Są przypadki, gdy wydawnictwo celowo wydaje dzieło niedochodowe, np. gdy chce wypromować autora, którego dzieła w przyszłości będą przynosić zyski. Pierwszą pracą redakcji merytorycznej po decyzji wydania dzieła jest znalezienie autora, który mógłby dane dzieło opracować. Po znalezieniu autora wydawnictwo prosi autora o opracowanie konspektu dzieła zawierającego spis zagadnień, jakie będą w nim zawarte. Często w wydawnictwie brak jest pracowników znających się na zagadnieniach, które mają być tematem dzieła. Dlatego konspekt jest oceniany przez specjalistów z danej dziedziny i ostatecznie jest uzgadniana treść i zawartość konspektu. Konspekt jest krótkim omówieniem zawartości przyszłego dzieła. Następnie wydawnictwo zawiera z autorem umowę wydawniczą i autor może rozpocząć opracowanie dzieła. Po opracowaniu autor dostarcza tekst dzieła w postaci tzw. maszynopisu autorskiego.

Procesy składania tekstów

Na przestrzeni ostatnich 40 lat procesy związane ze składem i obróbką tekstu przeszły kilka etapów zmian technologicznych, które całkowicie zmieniły technologię składu. Historycznie technikę składania tekstów można podzielić w następujący sposób:

·      składanie ręczne - skład zecerski,

·      składanie maszynowe - monotypowe, linotypowe, mieszane,

·      fotoskład - I, II, III oraz IV generacji,

·      składanie komputerowe - systemy DTP,

·      procesy przygotowawcze oparte na cyfrowych systemach przepływu prac workflow w standardzie CIP3 i CIP4.

Należy jednak pamiętać, że na obecnym poziomie rozwoju technologii poligraficznej liczy się praktyczne tylko skład komputerowy, będący częścią systemu DTP, a patrząc szerzej systemów przepływu prac workflow i standardu CIP4. Pozostałe, wcześniejsze technologie stały się technologiami o charakterze historycznym.

Komputery oferują nam najcenniejsze usługi przy opracowywaniu informacji. Tekst, jak podaje słownik, jest to treść słowna jakiejkolwiek wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Możemy go zapisać w komputerze za pomocą klawiatury. Komputer przekazuje nam tekst za pośrednictwem ekranu, potrafi go wydrukować na drukarce, ewentualnie może nam go „powiedzieć". Obecnie już wiele osób nie potrafi wyobrazić sobie pracy z tekstem bez komputera. Dlaczego właśnie termin „składanie komputerowe"? Ponieważ obecnie przy opracowywaniu publikacji od samego początku wykorzystuje się komputery, zanika forma tzw. maszynopisu, pisanego na maszynie do pisania. Całkowicie są wstanie go zastąpić komputery z drukarkami. Praktycznie już sam autor utworu staje się składaczem, a swoją publikację dostarcza na nośniku z dołączonym wydrukiem tekstu na wypadek korekty. Obróbka ilustracyjnej części publikacji (skanowanie, retusz, montaż cyfrowy) także przebiega przy użyciu komputera. W następnej fazie tekst razem z rysunkami trzeba uformować w kształt stronic. Tu znowu przychodzi kolej na komputer i operator z jego pomocą przygotowuje wygląd stronicy. Obecnie pracę zecera i retuszera przejmuje grafik. Praktycznie jedna osoba może przygotować wzorzec publikacji. Musi mieć jednak opanowane nie tylko zasady typografii i ortografii, ale także cyfrową obróbkę i wykończenie rysunków, reguły łamania stronic, powinna posiadać wyczucie estetyczne, znajomość technologii poligraficznych itp. Program, który umożliwia składanie i obróbkę tekstu, nazywany jest edytorem tekstu. Natomiast program do łamania publikacji umożliwia nam utworzenie bardziej skomplikowanych kompozycji składających się z tekstu i ilustracji oraz posiada więcej zaawansowanych funkcji. Komputery, edytory tekstu i programy graficzne do łamania zmieniły tradycyjną technologię przygotowywania gazet, czasopism i książek. Z kombinacji nowoczesnego wyposażenia technicznego (wydajny komputer, drukarka laserowa, skaner) i oprogramowania (program do łamania, program graficzny do obróbki obrazu) powstają systemy DeskTop Publishing (DTP) i pozostałe systemy oraz standardy, przeznaczone do działalności wydawniczej. Edytory tekstu należą do najbardziej popularnych aplikacji komputerów osobistych. Można za ich pomocą tworzyć stronice, uzupełniane wykresami i rysunkami. Mimo szerokiego zestawu funkcji zawartych w edytorach tekstu, trudno za ich pomocą złamać skomplikowaną stronicę i brakuje im też wielu funkcji, które wykorzystują programy do łamania

Oryginały i ich charakterystyka

Oryginał w poligrafii jest elementem wyjściowym dla procesu reprodukcji. Istnieją różne rodzaje oryginałów, a zadaniem reprodukcji poligraficznej jest dostosowanie oryginałów o różnych właściwościach do formy umożliwiającej ich reprodukcję. Obok klasycznych analogowych oryginałów coraz częściej wykorzystuje się także oryginały cyfrowe, tj. obrazy sporządzone bezpośrednio w formie cyfrowej (np. przy użyciu aparatów cyfrowych). Oryginały klasyfikuje się według czterech podstawowych kryteriów klasyfikacyjnych:

· Według charakteru obrazu rozróżnia się oryginały jedno- lub wielotonalne. W oryginałach jednotonalnych obraz tworzą linie, punkty lub inne figury, często nieregularne. Są to rysunki pełnymi liniami lub pełnymi powierzchniami z reguły na białym podłożu. W obrazie rozróżnia się podłoże (zazwyczaj białe) i rysunek (zazwyczaj czarny). Oryginały wielotonalne zawierają szerszą paletę odcieni różnej jasności od tonów najciemniejszych (nazywa się je cieniami) przez tony 3/4 (75%), półtony (50%), ćwierćtony (25%), po tony najjaśniejsze (światła). W przypadku fotografii czarno-białej skalę tę reprezentują tony czarne, ciemnoszare, szare, jasnoszare i białe.

· Według sposobu obserwacji oryginały dzieli się na nieprzezroczyste (refleksyjne) i przezroczyste (transparentne). Oryginał refleksyjny obserwuje się w świetle odbitym. Jest to obraz na nieprzezroczystym podłożu, np. fotografia, malowidło czy rysunek na papierze. Transparentny oryginał obserwowany jest w świetle przechodzącym. Jest to obraz na podłożu przezroczystym, np. diapozytyw.

· Według barwności oryginały dzieli się na jednobarwne i wielobarwne. W oryginale jednobarwnym rozróżnia się tylko barwę podłoża i barwę farby, wielobarwny oryginał zawiera odcienie wielu barw. W wielobarwnych oryginałach obrazu można zaobserwować nawet parę milionów barw.

· Według przekazywania tonów rozróżnia się oryginały pozytywowe, które mają proste przekazywanie tonów, oraz oryginały negatywowe, w których przekaz tonów jest odwrotny.

 

Reprodukcja klasyczna i elektroniczna

Teoretycznie w poligrafii istnieją dwa systemy reprodukcji: reprodukcja fotograficzna (klasyczna) oraz elektroniczna. Ten drugi sposób jest w obecnej chwili zdecydowanie dominujący, fotoreprodukcja stosowana jest sporadycznie.

Reprodukcja fotograficzna - oparta jest na wykorzystaniu urządzeń takich jak: aparat fotoreprodukcyjny, powiększalnik reprodukcyjny, kopiarka stykowa, itp. Uzupełnieniem tych urządzeń jest proces obróbki fotograficznej, w skład którego wchodzą: wywoływanie, płukanie, utrwalanie, płukanie końcowe, suszenie. Dopełnieniem tych operacji jest retusz ręczny lub fotomechaniczny. Produktem końcowym fotoreprodukcji są elementy formy kopiowej o charakterze negatywowym lub diapozytywowym. Mogą być one w zależności od potrzeb zrastrowane lub nie, mogą również przybierać postać wyciągów barwnych. Tego typu półprodukty są łączone z innymi elementami formy kopiowej (np. tekstowymi) w procesach montażu klasycznego.

Reprodukcja elektroniczna - to technologia oparta na zastosowaniu wszelkiego rodzaju skanerów poligraficznych. Zadaniem skanera jest przetworzenie obrazu w formę cyfrową (digitalizacja) oraz przekazanie takiego obrazu do systemu DTP. Skanery obecnie nie występują praktycznie jako samodzielne urządzenia. Kolejne operacje technologiczne - wszelkiego rodzaju obróbka - wykonywane są w systemie DTP. Zreprodukowane w sposób cyfrowy oryginały łączone są z innymi elementami publikacji za pomocą zaawansowanych programów poligraficznych. W ten sposób powstają makiety elektroniczne (layouty), montaże elektroniczne oraz gotowe formy kopiowe lub drukowe. Również w tej technologii zachodzi etap obróbki chemicznej filmów „na mokro", z tym że w większości przypadków jest o realizowany za pomocą nowoczesnych wywoływarek automatycznych.

Systemy DTP

We współczesnej przygotowalni poligraficznej system DTP obejmuje całokształt prac związanych z cyfrowym przygotowaniem materiałów do opublikowania zarówno w postaci drukowanej, jak i cyfrowej Jednakże stanowi on zaledwie część szeroko pojmowanych technologii cyfrowych stosowanych w poligrafii. Należą do nich: systemy przepływu prac (workflows), fonty, systemy reprodukcji barw (CMS), przygotowanie Postscriptów lub PDF-ów do naświetlania form CtF lub CtP. Gwałtowny rozwój nowoczesnych metod przygotowania do druku oraz samego drukowania (konwencjonalnego oraz cyfrowego) doprowadził do wielu zmian w poligrafii, która staje się coraz bardziej uzależniona od komputerów. Współczesny operator DTP może wykonywać wszystkie prace bez potrzeby opuszczania stanowiska, otrzymując gotowy wyrób o jakości nie możliwej do osiągnięcia w konwencjonalnym procesie.

Współcześnie firmy poligraficzne zaczynają powszechnie stosować:

-          cyfrowe systemy przepływu prac (workflow),

-          wszechstronne systemy przetwarzania plików (puzzle flow),

-          systemy sterowania zamówieniami (key-job),

-          oprogramowanie impozycyjne do zarządzania plikami PDF (PdfOrganizer),

-          systemy sterowania drukarnią,

-          systemy kontaktu z klientem,

-          systemy archiwizacji danych poligraficznych,

-          inne systemy zgodne ze standardem CIP3 lub CIP4.

Klasyczny system DTP składa się z odpowiednio oprogramowanych komputerów oraz współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych. Nazwa DTP pochodzi od skrótu angielskich słów (Desktop Publishing). Polska nazwa techniczna to zautomatyzowane systemy składu i reprodukcji poligraficznej. Ze względu na praktycznie brak ograniczeń technologicznych we współpracy trudno mówić o określonej ilości stanowisk komputerowych. Zespoły autorsko-redakcyjne, wydawnictwa, agencje reklamowe czy operatorzy DTP mogą bez problemów kontaktować się i wymieniać dane, półprodukty i produkty w czasie rzeczywistym. W skład maszyn i urządzeń wchodzących w skład systemu DTP wchodzą:

-          komputery wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem,

-          skanery cyfrowe,

-          drukarki,

-          urządzenia proofingowe,

-          naświetlarki CtF, CtP lub CtCP,

-          profesjonalne cyfrowe aparaty cyfrowe,

-          inne urządzenia w zależności od przeznaczenia systemu (np. ploter tnący, specjalistyczne urządzenia do druku cyfrowego, itp.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System DTP posiada pełne możliwości w zakresie przygotowania publikacji do druku, można przy jego pomocy wykonać następujące operacje i czynności technologiczne:

·      operacje przygotowawcze związane z redakcją techniczną,

·      składanie komputerowe tekstów,

·      łamanie tekstów,

·      reprodukcja elektroniczna,

·      korekta i obróbka zeskanowanych oryginałów,

·      łamanie i makietowanie stronic,

·      korekta merytoryczna, typograficzna oraz graficzna,

·      wykonanie cyfrowych odbitek proof,

·      montaż elektroniczny - impozycja,

·      przygotowanie do naświetlania,

·      wykonywanie form kopiowych CtF,

·      wykonanie analogowych odbitek proof,

·      wykonanie form drukowych typu CtP,

·      drukowanie cyfrowe (w tym wielkoformatowe).

Cyfrowe systemy przepływu prac

Cyfrowy system przepływu prac (workflow) w przypadku Prepress jest szczególnie narażony na występowanie błędów, gdyż w niewielkich odstępach czasu ma miejsce szybka wymiana danych pomiędzy wieloma, często ze sobą w ogóle nieskoordynowanymi urządzeniami i systemami. Cyfrowy przepływ prac jest procedurą przetwarzania danych, w wyniku której uzyskuje się wymaganą postać dokumentów elektronicznych bądź drukowanych. W celu ujednolicenia standardów, także w Prepress, stworzono system CIP3, a później CIP4. W cyfrowym przepływie prac można wyróżnić dwie zasadnicze fazy: wejście i wyjście. Pomimo że wszystkie części tego złożonego procesu (począwszy od wejścia, a skończywszy na wyjściu) są nadzorowane przez odpowiednie systemy i osoby, to jednak rezultat drukowania obrazuje niedoskonałości stosowanych obecnie rozwiązań. Z punku widzenia cyfrowego przepływu prac o wejściu mówi się wtedy, kiedy dane tekstowe i zdigitalizowane obrazy są przyjmowane do reprodukcji, zaś o wyjściu - gdy gotowa publikacja jest kierowana np. na naświetlarkę lub od razu na cyfrową maszynę drukarską (w przypadku techniki computer-to-print). Ze względu na fakt, iż cyfrowy przepływ prac jest praktycznie niezauważalny, wielu wydawców lekceważy jego przebieg, bezpośrednio przyczyniając się do powstania konfliktów w następnych etapach produkcji drukarskiej. Dzięki odpowiednim narzędziom, pozwalającym na wykorzystywanie możliwości plików PDF w takim stopniu, jak konkurencyjnych formatów zapisu danych na potrzeby publikowania, cyfrowy przepływ prac staje się bardziej niezawodny i wielodostępowy, gdyż mogą w nim brać teraz udział wszyscy, łącząc się poprzez Internet. Rozszerzenie opcji formatu PDF jest zgodne z nowymi trendami w sektorze prepress, zgodnie z którymi w niedługim czasie stanie się on w pełni ponadplatformowym standardem wymiany danych. Nowe rozwiązania pozwalają znacząco przyspieszyć pracę w przygotowalni, dostarczając szeregu innowacji, w tym impozycji PDF i automatyzacji systemów wytwórczych.

Wykonywanie odbitek próbnych

Wynikiem przygotowania do drukowania są wyciągi poszczególnych barw składowych uzyskane w formie materialnej lub cyfrowej. Wstępna kontrola obrazu podczas obróbki przeprowadzana jest na ekranie monitora. Jeżeli monitor jest odpowiednio skalibrowany, widzimy na nim, w przybliżeniu, wynik procesu drukowania. Wymóg wiernej symulacji druku doprowadził do powstania technik, które ogólnie nazywamy wykonywaniem odbitek próbnych (proof). Podstawowym zadaniem odbitek próbnych jest otrzymanie, jeszcze przed przygotowaniem formy drukowej i rozpoczęciem procesu drukowania, obrazu, który będzie jak najdokładniej odpowiadał odbitkom nakładowym. Odbitka próbna umożliwia kompleksową kontrolę barw. Odbitki próbne rastrowe umożliwiają ujawnianie ewentualnych efektów mory. Celem odbitek próbnych jest zapobieganie ewentualnym stratom wynikającym z przygotowania form drukowych i maszyny drukującej dla źle przygotowanej, niesprawdzonej pracy. Odbitka próbna spełnia funkcję odbitki kontraktowej, jest również pomocna przy wstępnej regulacji maszyny drukującej przed procesem drukowania. W praktyce zazwyczaj nie wykonuje się odbitek próbnych każdej strony druku barwnego. Głównym powodem jest ich stosunkowo wysoka cena i przedłużanie czasu koniecznego do przygotowania zamówienia. Odbitki próbne wykonywane są głównie przy drukach, gdzie rola barwy jest bardzo ważna, np. przy drukowaniu reklam, katalogów wyrobów, wzorów kolorów, reprodukcji dzieł sztuki lub tylko dla konkretnych ilustracji w publikacji. Obecnie wykorzystywane techniki wykonywania odbitek próbnych można podzielić na trzy grupy: klasyczne odbitki próbne z form drukowych w maszynach do wykonywania odbitek próbnych, fotochemiczne odbitki próbne z form kopiowych, cyfrowe odbitki próbne (nazywane także bez filmowymi odbitkami próbnymi).

·      Klasyczna odbitka próbna - jest najstarszą techniką wykonywania odbitek próbnych. Z form kopiowych przygotowuje się formy drukowe, które następnie wykorzystywane są w procesie drukowania. W offsetowych maszynach arkuszowych do odbitek próbnych wykorzystuje się specjalnie przygotowane farby drukarskie i papier przeznaczony do druku nakładowego. Jeżeli do odbitek próbnych wykorzystać farby drukarskie, które wykorzystuje się do drukowania w nakładowych maszynach drukujących, to otrzyma się odbitki próbne znacznie różniące się od wydruków nakładowych. Spowodowane jest to przede wszystkim innymi warunkami przekazywania farby drukarskiej i inną wielkością przyrostu tonalnych wartości rastrowych. Znaczne różnice byłyby zauważalne także w zabarwieniu pełnych zadrukowanych powierzchni (apli). Dlatego koryguje się warunki przygotowania odbitek próbnych. Zaletą tego sposobu przygotowywania odbitek próbnych jest stuprocentowa kontrola filmów, form kopiowych oraz form drukowych, a także dobra zgodność barw z drukiem nakładowym. Ważną zaletą jest również możliwość uzyskania kilku egzemplarzy odbitek próbnych w jednej cenie. Główne wady to czasochłonność przygotowania odbitki próbnej oraz jej stosunkowo wysoka cena.

·      Fotochemiczne odbitki próbne - otrzymuje się metodą fotochemiczną z form kopiowych bez konieczności przygotowania form drukowych. Wykorzystuje się światłoczułe warstwy, które zmieniają swoje właściwości w wyniku naświetlania promieniowaniem UV. Do dyspozycji są systemy wytwarzania odbitek próbnych dwojakiego rodzaju. Pierwsze pracują na zasadzie zmiany kleistości naświetlonych miejsc warstwy światłoczułej. W naświetlonych miejscach warstwa światłoczuła traci swą kleistość, zaś na miejsca kleiste mechanicznie nanosi się barwne proszkowe pigmenty farby, odpowiadające naświetlanemu wyciągowi, Czynność tę powtarza się dla wszystkich wykorzystywanych kolorów. Drugi rodzaj fotochemicznych systemów przygotowania odbitek próbnych działa w oparciu o zmianę przyczepności naświetlanych miejsc na podłożu laminowanej barwnej folii. W przypadku odbitek próbnych z pozytywowych form kopiowych na filmie w miejscach naświetlonych folia traci kleistość lub zmienia swoje właściwości tak, że można ją z łatwością mechanicznie lub chemicznie usunąć (wywołanie, usunięcie mechaniczne). Czynność powtarza się dla wszystkich wykorzystywanych wyciągów barw. Stosowane warstwy lub pigmenty zabarwieniem i nasyceniem odpowiadają barwom, które są wykorzystywane w procesie drukowania. Wzrost wartości tonalnej punktów rastra osiąga się poprzez ich pozorny przyrost optyczny. Przyrost ten osiągany jest dzięki parametrom podłoża lub kombinacji warstw kolorów i podłoży.

·      Cyfrowe odbitki próbne - przygotowuje się je z wyciągów barw zapisanych w formie cyfrowej, bezpośrednio w urządzeniach wyjściowych bez wykorzystania form kopiowych na filmach. Z tego względu ich znaczenie wzrasta wraz z wprowadzaniem technologii naświetlania płyt drukowych w naświetlarkach (CtP) lub maszynach drukujących cyfrowych. Podstawowe technologie cyfrowych systemów przygotowania odbitek próbnych to metody elektrofotograficzne, metody natryskiwania atramentu, termotransferowe, termosublimacyjne i laserowe. W cyfrowych systemach odbitek próbnych symulacj ę wzrostu wartości tonalnych podczas drukowania osiąga się za pomocą programowego przygotowania danych cyfrowych. Wszystkie te urządzenia obsługują PostScript. Lepsze jakościowo urządzenia wyposażone są w zewnętrzny RIP, który umożliwia symulację różnych technik drukowania i wielkości przyrostu punktu rastrowego w procesie drukowania, barwy i rodzaju papieru, itp.. Niektóre cyfrowe systemy odbitek próbnych umożliwiają nawet zadruk na papierach nakładowych.

 

3. Charakteryzowanie procesów drukarskich

Wypukłe formy drukowe

image4

Rys. 5. Schemat podziału form do drukowania wypukłego: T - formy typograficzne, F - Formy fleksograficzne, TO - formy typooffsetowe


Wypukłe formy drukowe to najogólniej mówiąc takie, w których miejsca przyjmujące farbę (drukujące) są wypukłe, a miejsca niedrukujące nie przyjmują farby ponieważ znajdują się poniżej powierzchni styku wałka nadającego z formą. Wypukłe formy drukowe stosowane są w kilku technikach drukowania m.in. typografii, fleksografii oraz typooffsecie.

 

Najstarsza historycznie i praktycznie nie stosowana obecnie forma drukowa to tzw. skład gorący - metalowy. Technologia otrzymywania form drukowych w postaci składu gorącego metalowego jest technologią mechaniczną, gdyż do uzyskania elementów tego składu jest konieczne wywarcie nacisku na roztopiony stop drukarski podczas odlewania. Do produkcji form drukowych „gorących" stosowało się technologie tradycyjne, do których należą: skład zecerski, skład monotypowy, skład linotypowy oraz skład mieszany. Składy metalowe nie mogą być stosowane w drukowaniu fleksograficznym, gdyż stopy drukarskie są twarde i nieelastyczne. Nie mogą być też stosowane w drukowaniu typooffsetowym, gdyż obraz na składzie metalowym jest lewoczytelny, a do drukowania typooffsetowego potrzebna jest forma prawoczytelna.

Procesami chemigraficznymi nazywano początkowo wykonywanie metalowych form wypukłych przez trawienie. Później, w miarę powstawania nowych technologii, zakres procesów chemigraficznych zwiększał się. Obecnie procesami chemigraficznymi nazywa się wszystkie technologie fotomechaniczne wykonywania form wypukłodrukowych. Mogą one być stosowane zarówno do drukowania typograficznego, jak i typooffsetowego, a w przypadku zastosowania materiałów miękkich i elastycznych również do drukowania fleksograficznego. Dominująca i realnie stosowana obecnie technologia wykonywania form drukowych wypukłych to wykonywanie form polimerowych miękkich i twardych.

Technologia ta pozwala na zastosowanie przygotowalni poligraficznej opartej na DTP.

Procesami stereotypowymi nazywa się procesy wykonania duplikatów form wypukłodrukowych. Trzeba do tego celu mieć już oryginalną formę drukową. W procesach stereotypowych można zmienić materiał formy drukowej oraz jej kształt. Procesy stereotypowe są typowymi technologiami mechanicznymi. Metodą tą można uzyskać formy do drukowania typograficznego i typooffsetowego, a w przypadku zastosowania materiałów miękkich i elastycznych również fleksograficznego.

Formy drukowe ręczne wykonuje się przez ręczne grawerowanie odpowiednich materiałów. Jest to technologia stojąca na pograniczu przemysłu i sztuk artystycznych.

Płaskie formy drukowe

Jest to rodzaj form drukowych, które mają płaską powierzchnię, a proces przenoszenia farby na podłoże dokonuje się na zasadzie zjawisk fizykochemicznych. Selektywność przekazu farby w drukowaniu offsetowym polega na zwilżaniu roztworem zwilżającym tylko elementów niedrukujących, a farbą drukarską tylko elementów drukujących. Odpowiednie zwilżanie osiąga się poprzez różne właściwości powierzchni drukujących (oleofilowych - przyjmujących farbę drukarską) i niedrukujących (hydrofilowych - przyjmujących roztwór zwilżający) oraz odmienne właściwości farby i roztworu zwilżającego.

Ponieważ technika offsetowa ma bardzo różne zastosowanie z punktu widzenia wielkości nakładów, formatów, kolorystyki druku i wymogów jakościowych, istnieją także różne techniki przygotowania formy drukowej. Offsetowe formy drukowe mają postać cienkich płyt lub folii, które mocuje się na cylindrze formowym. Na podłożu nośnym znajdują się elementy drukujące i niedrukujące. Elementem niedrukującym jest często powierzchnia samego podłoża nośnego. Istnieje kilka kryteriów podziału form offsetowych. Najistotniejsze to:

-          pod względem rodzaju podłoża - jednolite i wielometalowe,

-          pod względem technologii drukowania - do form zwilżanych i do offsetu bezwodnego,

-          pod względem sposobu produkcji - płyty CtF i CtP (procesowe i bezprocesowe).

Wklęsłe formy drukowe

Powierzchnia formy drukowej wklęsłej musi być gładka, aby nóż zgarniający, ślizgając się po niej, zebrał z niej całkowicie farbę. Nóż zgarniający jest wykonany z cienkiej, giętkiej taśmy stalowej, która naciska na powierzchnię formy. Wobec tego, gdyby wklęsłe powierzchnie drukujące były duże, zagłębiłby się on w nie, wybrałby farbę i drukowanie nie nastąpiłoby. Dlatego w drukowaniu wklęsłym, oprócz technologii stalorytowej, powierzchnie drukujące mają dużą ilość małych pod względem pojemności zagłębień, tzw. kałamarzyków. Dookoła każdego kałamarzyka znajduje się nienaruszona powierzchnia formy drukowej, zwana progami. Wynika z tego, że forma wklęsłodrukowa jest zawsze jakby zrastrowana.

Uzyskanie zróżnicowanego nasilenia barwy na gotowym druku zależy od objętości farby przekazywanej z formy na zadrukowywaną powierzchnię, tzn. od objętości kałamarzyków. Objętość kałamarzyków można zmieniać w różny sposób. Tym samym rozróżnia się trzy rodzaje form wklęsłodrukowych:

-          głębokościowo zmienne,

-          powierzchniowo zmienne,

-          głębokościowo- powierzchniowo zmienne.

W formie głębokościowo zmiennej powierzchnia wszystkich kałamarzyków jest taka sama. Zmienia się tylko ich głębokość. W formie powierzchniowo zmiennej głębokość wszystkich kałamarzyków jest taka sama. Zmienia się tylko powierzchnia kałamarzyków. W formie głębokościowo-powierzchniowo zmiennej zmienia się w poszczególnych kałamarzykach zarówno głębokość, jak i ich powierzchnia.

Wklęsłe formy drukowe produkowane są poprzez trawienie powierzchniowe oraz poprzez grawerowanie mechaniczne i laserowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Trzy rodzaje form wklęsłodrukowych: a - głębokościowo zmienne,
b - powierzchniowo zmienne, c - głębokościowo-powierzchniowo zmienne

Formy do drukowania sitowego

Podstawowym zagadnieniem przy wytwarzaniu form do drukowania sitowego jest dobór odpowiedniej siatki. Ponieważ siatka stanowi powierzchnię drukującą formy drukowej, jej jakość wpływa w istotny sposób na jakość druku. Obecnie produkuje się różnorodne tkaniny przeznaczone na siatki o zróżnicowanych właściwościach, związanych z procesami drukowania. Są to siatki:

-         z włókien naturalnych: bawełniane, jedwabne,

-         z włókien syntetycznych: poliamidowe, poliestrowe,

-         metalowe: z drutu fosforobrązowego lub stalowego nierdzewnego, poliestrowe powierzchniowo metalizowane,

-         inne lub kombinowane.

Wymaga się, aby siatki były w miarę elastyczne, odporne mechanicznie oraz odporne na chemikalia, stosowane do wytwarzania formy drukowej i w czasie drukowania. Ponadto nie powinny zmieniać swych właściwości w różnych warunkach atmosferycznych, przy zmiennej wilgotności i temperaturze otoczenia. Naprężona na ramce z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego sito służy do wykonania formy drukowej. Wykonanie formy sitodrukowej polega na zasłonięciu oczek w powierzchniach niedrukujących. Czasem przed wykonaniem formy sitodrukowej trzeba siatkę odpowiednio przygotować przez oczyszczenie, mechaniczne uszorstkowanie powierzchni siatki, chemiczną obróbkę siatki. Formę sitodrukową można wykonać:

-          ręcznie,

-          sposobami fotochemicznymi,

-          sposobami fotoelektronicznymi.

Techniki drukowania

Wykorzystywane współcześnie techniki drukowania można podzielić na dwie podstawowe grupy:

-          klasyczne, mechaniczne z wykorzystaniem nacisku (impact), analogowe,

-          niekonwencjonalne, elektroniczne, bez nacisku (non-impact), cyfrowe.

Wspólną cechą technik klasycznych, wykorzystujących nacisk, jest forma drukowa. Forma drukowa jest definiowana .jako system elementów drukujących i niedrukujących, które metodą bezpośrednią lub pośrednią za pomocą farby drukarskiej tworzą na podłożu drukowym wierną kopię znaków pisma i elementów graficznych. Techniki klasyczne wykorzystujące zasady selektywnego przenoszenia farby drukarskiej za pomocą formy możemy podzielić na cztery podstawowe grupy:

-          drukowanie wypukłe,

-          drukowanie płaskie,

-          drukowanie wklęsłe,

-          sitodruk.

Drukowanie wypukłe

Drukowanie wypukłe charakteryzuje się reliefową formą drukową. Elementy drukujące są umieszczone powyżej elementów niedrukujących. W trakcie nanoszenia farby drukarskiej na formę drukową farba zostaje nałożona tylko na powierzchnię elementów wypukłych (drukujących). Bezpośredni kontakt pokrytej farbą formy z papierem przy równoczesnym działaniu nacisku powoduje przeniesienie farby. Drukowanie wypukłe wykorzystywane jest przemysłowo jako typografia i fleksografia. Typografia jest najstarszą techniką drukowania i do lat 60-tych i 70-tych XX wieku odgrywała dominującą rolę w całym przemyśle. W czasach współczesnych j ej znaczenie zmalało. Typografia wykorzystuj e twardą, nieelastyczną formę i maziste farby drukarskie. Fleksografia jest bardzo podobna do drukowania typograficznego; różnica polega na tym, że forma drukowa jest elastyczna, a używana farba ciekła. Fleksografia to technika wykorzystywana przede wszystkim do zadrukowywania opakowań.

image5

Rys. 7. Drukowanie wypukłe 1 - forma drukowa, 2 - zadrukowywane podłoże, 3 - farba drukarska, 4 - cylinder dociskowy [19, s. 13].


 

Drukowanie płaskie

Przy drukowaniu płaskim elementy drukujące i niedrukujące formy znajdują się pozornie na jednej powierzchni. Selektywne przenoszenie farby drukarskiej zapewniają odmienne właściwości fizyczno-chemiczne elementów drukujących i niedrukujących. Te drugie w wyniku istnienia małej adhezji powierzchniowej nie przenoszą farby drukarskiej. Współcześnie drukowanie płaskie istnieje przede wszystkim jako drukowanie offsetowe (z nawilżaniem lub bez), to jest drukowanie z pośrednim przenoszeniem farby z formy drukowej na papier za pomocą cylindra pośredniego (offsetowego). Korzystanie z cylindra pośredniego z elastycznym obciągiem przedłuża żywotność formy i umożliwia reprodukowanie drobnych elementów rysunku nawet na powierzchniach chropowatych oraz umożliwia drukowanie wykorzystujące stosunkowo mały nacisk.

Przy drukowaniu techniką offsetową z nawilżaniem na hydrofilowe elementy niedrukujące nanoszona jest cienka warstwa wodnego roztworu zwilżającego, który zapobiega przyjmowaniu oleofilowej (tłustej) farby w trakcie jej nadawania na formę drukową. Drukowanie offsetowe w państwach o wysokim poziomie rozwoju poligrafii jest współcześnie najbardziej znaczącą techniką drukowania i ma największy udział w produkcji poligraficznej. Jego wykorzystanie jest prawie uniwersalne.

image6

Rys. 8. Drukowanie płaskie 1 - forma drukowa, 2 - zadrukowywane podłoże, 3 - farba drukarska, 4 - cylinder dociskowy [19, s. 13].


Przy drukowaniu offsetowym bez nawilżania (offset bezwodny) przenoszenie farby przez elementy niedrukujące jest ograniczone dzięki użyciu warstwy z oleofobowego kauczuku silikonowego, który pokrywa elementy niedrukujące wytwarzając ochronną (nieprzyjmującą farby) warstewkę oleju silikonowego. Pomimo korzyści płynących z wysokiej jakości druku, jego rozpowszechnienie jest na razie niewielkie.

Drukowanie wklęsłe

Forma drukowa używana w drukowaniu wklęsłym charakteryzuje się tym, że elementy drukujące znajdują się poniżej elementów niedrukujących. Po nałożeniu farby na formę drukową jest ona zgarniana (za pomocą noża zbierającego tzw. rakla) z elementów niedrukujących. Istnieją trzy odmiany drukowania wklęsłego: rotograwiura (potocznie zwana wklęsłodrukiem), stalodruk i tampondruk.

Wklęsłodruk to technika, która umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości druku z ilustracjami barwnymi. Z powodu wysokich kosztów wytwarzania formy (zwykle w postaci cylindrów) wklęsłodruk przeznaczony jest do produkcji o dużym nakładzie. Wykorzystywany jest głównie do drukowania barwnych czasopism ilustrowanych, katalogów, itp. Innym jego zastosowaniem jest zadruk wysokojakościowych opakowań i wyrobów dekoracyjnych.

Stalodruk jest odmianą, w której uzyskuje się druk jednotonalny z grawerowanych płyt stalowych. Jest on niezastąpiony przy drukowaniu papierów wartościowych, znaczków i banknotów (drukowanie giloszy).

Wariantem drukowania wklęsłego jest drukowanie tamponowe. Można je scharakteryzować jako pośrednie drukowanie wklęsłe z form (zazwyczaj w postaci płaskich płyt). Dzięki elastycznemu tamponowi przenoszącemu farbę drukarską możliwe jest zadrukowywanie różnych przedmiotów (długopisy, zabawki, gadżety, itp.).

image7


 

Rys. 9. Drukowanie wklęsłe 1 - forma drukowa, 2 - zadrukowywane podłoże, 3 - farba drukarska, 4 - cylinder dociskowy [19, s. 13].

Sitodruk

Zasadą sitodruku jest przeciskanie farby raklem przez niezakryte oczka siatki formy drukowej, to jest przez otwory utworzone metodami manualnymi lub fotomechanicznymi. Sitodruk wykorzystywany jest w różnych odmianach: jako artystyczny, graficzny, techniczny, tekstylny oraz sitodruk specjalny. Sitodruk graficzny w poligrafii ma znaczenie marginalne i uważany jest za technikę uzupełniaj ącą.

Nośnikiem elementów drukujących i niedrukujących formy jest siatka utworzona z włókien polimerowych lub metalowych. W miejscach niedrukujących oczka siatki są zakrywane. Szablon wytwarzany jest ręcznie, za pomocą plotera lub fotochemicznie. Zaletą sitodruku jest prostota maszyny drukującej, łatwość przygotowania formy, możliwość zadrukowywania płaskich i zaokrąglonych powierzchni oraz dowolnego podłoża, przy czym można uzyskać bardzo grube warstwy farby. Do sitodruku stosuje się proste urządzenia ręczne, maszyny półautomatyczne, bądź wysoko wydajne automaty. Sitodruk w praktyce nie ma ograniczeń formatowych. Jest wykorzystywany szczególnie w przypadku drukowania małych nakładów. Współcześnie sitodruk należy do najbardziej rozpowszechnionych technik drukowania, w różnych gałęziach usług poza przemysłem poligraficznym.

image8


Rys. 10. Drukowanie sitowe 1 - forma drukowa, 2 - zadrukowywane podłoże, 3 - farba drukarska, 4 - cylinder dociskowy, 5 - rakiel [19, s. 13].


Drukowanie typooffsetowe

W drukowaniu typooffsetowym zespół drukujący jest prawie identyczny jak przy drukowaniu offsetowym. Jedyną różnicą jest inne mocowanie form w cylindrze formowym. W tym przypadku stosuje się cienkie formy chemigraficzne, stereotypowe, a obecnie polimerowe i cylinder formowy jest przystosowany do ich mocowania. Zespół farbowy jest identyczny jak w maszynach offsetowych i typograficznych, dostosowany do farb typu olejowego

0      lepkości większej niż w drukowaniu typograficznym, ale mniejszej niż w drukowaniu offsetowym. Zespołu zwil ż aj ącego w maszynach typooffsetowych nie stosuje si ę. W drukowaniu typooffsetowym stosuje się takie same naciski jak drukowaniu offsetowym. Jednak ze względu na stosowanie form wypukłych uzyskuje się znacznie większe zniekształcenia powierzchni drukujących i tym samym gorszą jakość odbitek niż offsetowych. Niszczenie form typooffsetowych następuje głównie przez ścieranie. Jednak dzięki stosowaniu mniejszych nacisków niż w drukowaniu typograficznym oraz ze względu na stykanie się form drukowych z gładką powierzchnią obciągu gumowego, wytrzymałość drukowa form jest znacznie większa niż w drukowaniu typograficznym. Ze względu na te cechy drukowanie typooffsetowe znalazło zastosowanie głównie do zadrukowywania opakowań, w których gorsza jakość nadruku niż przy drukowaniu offsetowym jest dopuszczalna. Drukowanie typooffsetowe stosuje się też do zadrukowywania kształtek. Uzyskuje się nadruk o dobrej, jak na potrzeby kształtek, jakości.

Cyfrowe techniki drukowania

Technologie określane mianem cyfrowych dzielą się na dwie duże grupy

-          system naświetlający formy drukowe we własnym zakresie (nazywana CtPs - computer-to-press, DI - Direct Imaging),

-          system całkowicie cyfrowy (CtPt - computer-to-print), który działa w technologii: atramentowej, elektrofotograficznej, elektroinkowej, elkograficznej lub laserowej.

W systemie DI forma drukowa powstaje wprost z danych cyfrowych. Poza tym drukowanie odbywa się analogicznie jak w konwencjonalnym offsecie. Drukowanie CtPs eliminuje więc potrzebę sporządzania form drukowych metodami klasycznymi lub w systemie CtP. Technologia DI łączą zalety offsetu z elastycznością druku cyfrowego umożliwiając szybkie generowanie form drukowych, a następnie odbitek, przy jakości offsetowej. Maja one jednak wadę, jaka jest niemożność stosowania personalizacji.

Przy systemach typu CtPt forma drukowa we właściwym znaczeniu tego słowa nie istnieje lub jest tworzona przed wykonaniem każdej odbitki. Obraz tworzony jest z wykorzystaniem zasad elektrofotografii, ink-jet, jonografii, magnetografii, drukowania elektrostatycznego i innych technologii. Zamiast farby drukarskiej stosowane sa suche

1    mokre tonery oraz różne typy farb atramentowych. Odbitka może być dzięki temu natychmiast poddawana dalszej obróbce. Przy tworzeniu obrazu nie stosuje się dużego nacisku. Technologia CtPt umożliwia personalizacje druków.

Przyrządzanie maszyny drukarskiej oraz wykonanie odbitek próbnych

W tradycyjnych technikach drukarskich występuje operacja technologiczna pomiędzy wykonaniem formy drukowej, a wykonaniem pierwszej dobrej odbitki drukarskiej. Nosi ona nazwę przyrządzania drukarskiego, a uzyskane w jego trakcie wydruki nazywamy odbitkami próbnymi mokrymi. W trakcie operacji wykonania procesu przyrządzania wykonywane są m.in. następujące czynności:

-          kontrola formy drukowej,

-          ewentualna korekta formy drukowej,

-          założenie formy drukowej na cylinder drukowy,

-          dobieranie koloru farby drukarskiej,

-          „zarobienie" maszyny farbą,

-          wydruk odbitek próbnych,

-          korekta kolorystyczna odbitek próbnych,

-          korekta położenia i pasowania obrazu na odbitce.

Po uzyskaniu pierwszej dobrej odbitki drukarskiej mówimy o drukowaniu nakładu. Przyrządzenie maszyny drukarskiej oraz wykonanie odbitek kontrolnych wiąże się z pewnymi stratami papieru, które należy wkalkulować podczas obliczania zapotrzebowania materiałowego.

4. Charakteryzowanie procesów introligatorskich

Produkty procesów drukowania występują w postaci: wstęgi zwiniętej w zwój, arkuszy w stosie lub kształtek. Kształtki nie podlegają procesom introligatorskim. Czasem wstęga w maszynie drukującej nie ulega zwinięciu w zwój, lecz dzięki zastosowaniu dodatkowych urządzeń w maszynie drukującej podlega procesom introligatorskim. Wtedy introligatornia uzyskuje z maszyny drukująco-introligatorskiej już gotowe składki. Procesy introligatorskie mogą być bardzo zróżnicowane. Każdy rodzaj produktu poligraficznego może wymagać przeprowadzenia innych procesów. Operacje introligatorskie można podzielić na kilka grup, ale z punktu widzenia technologii najbardziej logiczny jest podział obejmujący:

-         jednostkowe operacje introligatorskie,

-          operacje wykończania i uszlachetniania produktów,

-          operacje oprawiania.

Introligatorskie procesy jednostkowe

Są to poszczególne operacje technologiczne wykonywane najczęściej na akcydensach oraz publikacjach. Wspólną cechą operacji jednostkowych jest wykorzystanie tylko jednego rodzaju materiału najczęściej w formie arkusza. Najczęściej stosowane w introligatorstwie operacje jednostkowe to:

Wyrównywanie arkuszy

Arkusze dostarczane do introligatorni z maszyn drukujących są uformowane w stosy. Jednak poszczególne arkusze w tak uformowanych stosach mają pewne przesunięcia, ich boki nie tworzą idealnych płaszczyzn. Te przesunięcia mogą dochodzić do 5 mm. W pewnych operacjach technologicznych wykonywanych bezpośrednio po drukowaniu takie przesunięcia nie przeszkadzają. Jednak, gdy arkusze mają być przekrawane przy użyciu krajarek jednonożowych, trzeba arkusze w stosie dokładnie wyrównać. Gdyby tego nie wykonać, to jakość dalszej obróbki byłaby nie wystarczająca. Operacja wyrównywania wykonywana jest z reguły za pomocą maszyn zwanych wyrównywarkami lub utrząsarkami.

Krojenie i cięcie

Obie te technologie prowadzą do podziału materiału na części. Różnica występuje w sposobie wykonania tego podziału. Krojenie wykonuje się nożem, który przechodząc przez element przekrawa go nie powodując rozdrobnienia. Po przekrojeniu obie części podzielonego elementu pasują do siebie. Cięcie wykonuje się za pomocą piły lub freza. W związku z tym następuje rozdrobnienie ciętego materiału, powstają opiłki, trociny strzępki, itp. Po przecięciu materiału oba jego elementy nie pasują do siebie. Operacje krojenia i cięcia można podzielić jeszcze bardziej precyzyjnie na:

·      Wykrawanie stosuje się w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba krojenia wzdłuż linii krzywych, łamanych lub o dowolnym kształcie. Do wykrawania stosuje się wykrawarki, których integralną część stanowi wykrojnik. Wykrojniki stosowane w introligatorstwie dzielimy na: przelotowe, płytowe oraz rotacyjne. W zależności od wykonywanej pracy dobiera się jeden z rodzajów wykrawania oraz projektuje się i wykonuje indywidualny wykrojnik. Operacje wykrawania są charakterystyczne dla produkcji m.in. opakowań. Wykrojniki przelotowe stosowane są do wykrawania mniej skomplikowanych kształtów i mniejszych formatów, ale w dużych nakładach. Stosy etykiet, nalepek, itp. przepycha się przez wykrojnik, a odpad pozostaje na zewnątrz. Wykrojniki płytowe wykonuje się na płycie ze sklejki lub tworzywa sztucznego. Mogą mieć skomplikowany kształt i duży format, ale wykrawanie odbywa się pojedynczymi arkuszami.

image9

Rys. 11. Wykrojniki: a - przelotowy, b -płytowy [17, s. 201].


 

Przekrawanie, czyli krojenie wzdłuż linii prostych. Operacja ta jest najczęściej stosowana w introligatorstwie, realizowana jest przy pomocy: krajarek jednonożowych, krajarek trój nożowych, nożyc introligatorskich, noży krążkowych oraz bobiniarek.

image10

Rys. 12. Zasada krojenia arkuszy na krajarce jednonożowej [19, s. 245]


Perforowanie wykonuje się w celu osłabienia materiału wzdłuż założonej linii, aby przedarcie nastąpiło w odpowiednim miejscu. Perforowanie można uzyskać poprzez wykonanie szeregu dziurek lub odcinkowych przekrawań.

image11

Rys. 13. Wygląd perforacji przez dziurkowanie (a) i odcinkowe przekrawanie (b) [17, s. 202].


 

·      Nadkrawanie polega na wykonaniu krojenia na niecałej grubości wyrobu papierowego. Wykonuje się je w celu ułatwienia złamywania grubych tektur oraz w przypadku nadkrawania materiałów samoprzylepnych. Do nadkrawania stosuje się wykrojniki płytowe, przelotowe oraz krążkowe.

·      Wiercenie wykonuje się w celu uzyskania dziurek w stosach wyrobów papierowych. Wiertła wykonane są z zaostrzonej rurki stalowej. Wykonane krążki są odpadem i usuwane są przez środkowy otwór wiertła.

Złamywanie

Złamywaniem nazywa się zgięcie arkusza lub wstęgi i przyciśnięcie zgięcia w celu uzyskania trwałego śladu zwanego złamem. Po złamaniu arkusza uzyskujemy składkę. Złamywanie wykonuje się w celu zmniejszenia formatu lub uzyskania uformowania arkusza w odpowiedni produkt introligatorski. Z powstałej składki można uzyskać część wkładu w oprawie, gazetę, pudełko, torbę itp.. Złamywanie wykorzystuje się w procesach introligatorskich równie często jak krojenie. Jest to więc równie ważna operacja jednostkowa. Operacja złamywania jest łatwa do wykonania ręcznego. Wystarczy przewrócić część arkusza o 180° z wytworzeniem fałdy w odpowiednim miejscu i przygnieść powstałą fałdę. Ze względu na dużą ilość wykonywanych w introligatorstwie operacji złamywania, wykonuje się je maszynowo. Wszystkie rodzaje maszyn złamujących najpierw powodują utworzenie fałdy, która zostaje następnie ściśnięta przez walce. Złamywanie arkuszy wykonuje się w złamywarkach:

·     nożowych (arkusze),

·     kasetowych (arkusze),

·     lejowych (wstęga),

·     klapowo-bębnowych(wstęga).

·     Według sposobu złamywania rozróżniamy złamywanie:

·     jednozłamowe - druki na złamywarkach arkuszowych lub na zwojowych maszynach drukujących składane są na pół za pomocą jednego złamu,

·     prostopadłe - naj częściej wykorzystywane j est do złamywania produkcj i dziełowej,

·     równoległe zwykłe - wykorzystywane jest do formularzy, ulotek, prospektów,

·     równoległe harmonijkowe - wykorzystywane jest do składania formularzy lub map, prospektów, druków reklamowych,

·     równoległe obejmujące - wykorzystywane jest do składania wymagających wkładek książkowych, prospektów, druków reklamowych,

·     równoległe obwolutowe - jest wykorzystywane do składania 12 i 24 stronicowych elementów (głównie formaty kwadratowe).

Komplet liczba wykonanych składek jest wykorzystywany do wykonania wkładu. Składki te stanowią podstawową część wkładu i dlatego nazywa się je składkami podstawowymi. Sposób złamywania składek podstawowych i rozmieszczenie poszczególnych kolumn na arkuszu muszą być odpowiednio dopasowane, tak aby w składce uzyskać kolejność stronic. Składki podstawowe mogą mieć różne formaty. Formatem oprawy nazywa się dwa wymiary

-      szerokość i wysokość. Wysokością oprawy i jej części nazywa się odległość od boku górnego do dolnego. Szerokość oprawy i jej części jest to odległość od grzbietu do boku przedniego. Grubość oprawy i jej części jest to odległość od części przedniej do tylnej.

Spotykane formaty składek, a tym samym również wkładów i opraw, można podzielić na cztery grupy: popularne, wąskie, kwadratowe i albumowe.

Formaty popularne mają wysokość o co najmniej 20 mm większą od szerokości, ale mniej niż dwukrotnie. Formaty wąskie mają wysokość co najmniej dwukrotnie większą niż szerokość. Formaty kwadratowe mają różnicę między wysokością a szerokością mniejszą niż 20 mm. Formaty albumowe mają szerokość o co najmniej 20 mm większą od wysokości.


Prasowanie i kalibrowanie

Prasowanie wykonuje się bardzo często w procesach introligatorskich. Niejednokrotnie podczas wykonywania danego produktu introligatorskiego wykonuje się prasowanie kilkakrotnie. Wykonuje się prasowanie stosów arkuszy, kartek, itp. Polega ono na ściśnięciu danego stosu z odpowiednią siłą. Istotą prasowania jest wyparcie powietrza spomiędzy arkuszy, kartek w stosie bez zmiany grubości poszczególnych arkuszy czy kartek. Zmniejsza się przy tym wysokość stosu. Zmniejszenie wysokości stosu jest miarą sprasowania. Wyróżnia się dwa rodzaje prasowania: prasowanie niekalibrujące, zwane prasowaniem, i prasowanie kalibrujące, zwane kalibrowaniem.

Kalibrowanie jest to rodzaj prasowania stosowany do takich elementów jak wkłady lub oprawy. W danym nakładzie grubość poszczególnych egzemplarzy wkładów lub opraw może się różnić. Powoduje to pewne utrudnienia. Jeżeli każdy egzemplarz oddzielnie będzie się prasować przy zmiennym nacisku: grubsze egzemplarze z większym naciskiem, cieńsze bez nacisku lub z mniejszym naciskiem, to po prasowaniu grubsze egzemplarze zmniejszą grubość w dużym stopniu, cieńsze egzemplarze nie zmniejszą grubości lub zmniejszą w mniejszym stopniu. Tym samym uzyska się wyrównanie grubości egzemplarzy.

Operacje wykończania i uszlachetniania produktów

Uszlachetnianie druków wykonuje się w celu zmiany właściwości druków w zakresie:

-          poprawienia wyglądu estetycznego druków,

-          zwiększenia wytrzymałości druków,

-          zwiększenia właściwości barierowych.

Wygląd estetyczny druków poprawia się głównie przez zwiększenie połysku. Przy uszlachetnianiu ulega też zwiększeniu wytrzymałość druków na najrozmaitsze czynniki mechaniczne, jak: przedzieranie, rozrywanie, ścieranie itd. Pod pojęciem „właściwości barierowe" rozumie się odporność druków na różne substancje, z którymi druki mogą się stykać oraz przepuszczalność różnych substancji przez druk. Stosuje się trzy sposoby uszlachetniania druków: lakierowanie, laminowanie i impregnowanie.

·      Lakierowanie polega na nałożeniu na druk cienkiej warstwy ciekłego lakieru, który na powierzchni druku zestala się, tworząc tzw. błonę lakierową. Zwiększenie połysku przez lakierowanie zależy od wielu czynników i może być bardzo różne. Zwiększenie wytrzymałości druku, podobnie jak zwiększenie właściwości barierowych jest niewielkie. Lakierowanie wykonuje się przy zastosowaniu maszyn zwanych lakierówkami. Lakierowanie niektórymi lakierami można wykonywać też przy zastosowaniu maszyn drukujących, np. offsetowych lub typograficznych, a nawet fleksograficznych lub rotograwiurowych.

·      Laminowanie (foliowanie) polega na sklejeniu powierzchni druku z przezroczystą folią z tworzywa sztucznego. Laminowanie daje bardzo duże zwiększenie estetyki, wytrzymałości i właściwości barierowych druku, ale jest najdroższe. Wykonuje się je na urządzeniach zwanych laminówkami lub foliarkami, których konstrukcja zależy od sposobu laminowania i stosowanych do laminowania materiałów.

·      Impregnowanie polega na nałożeniu na powierzchnię druku cienkiej warstwy stopionej substancji i zestalenie jej przez zakrzepnięcie. Tą substancją jest najczęściej parafina lub parafina z odpowiednimi tworzywami sztucznymi. Impregnowanie w małym stopniu zwiększa połysk i wytrzymałość, zaś w dużym stopniu poprawia właściwości barierowe. Dlatego też stosuje się wyłącznie do opakowań. Jest to najtańszy sposób uszlachetniania druków. Wykonuje się je na urządzeniach zwanych parafinówkami lub powlekarkami.

·      Tłoczenie to proces kształtowania reliefu na powierzchni materiału ewentualnie produkcji wyrobów trójwymiarowych z materiałów płaskich za pomocą nacisku. Tłoczenie w przemyśle poligraficznym wykorzystywane jest przy produkcji wykończeniowej etykiet, plakatów, emblematów i przy zdobieniu okładek książkowych. Według charakteru działania na materiał i efektu końcowego rozróżniamy tłoczenie wgłębne i wypukłe (reliefowe). Zależnie od formy stempla tłoczenie płaskim lub rotacyjnym stemplem. Zależnie od temperatury stempla - tłoczenie na zimno lub gorąco. Według końcowego efektu kolorystycznego rozróżniamy tłoczenie bezbarwne i barwne, albo za pomocą folii do tłoczenia. Tłoczenie przeprowadza się w ręcznych, półautomatycznych i automatycznych prasach.

Operacje oprawiania

To szereg operacji technologicznych prowadzących do wykończenia wielostronicowej publikacji poligraficznej (np. czasopisma, książki, kalendarza), ale także każdego innego wielostronicowego wytworu papierniczego niezadrukowanego lub zadrukowanego (np. zeszytu, notesu, bloku rysunkowego) polegający na trwałym połączeniu kart wnętrza wyrobu z okładką. Oprawa określa ostateczny kształt i wygląd wyrobu poprzez zdefiniowanie:

-          sposobu łączenia ze sobą kartek we wnętrzu wyrobu, czyli sposobu wykonania wkładu,

-          rodzaju okładki i jej wewnętrznej budowy,

-          sposobu łączenia wkładu z okładką.

Operacje jednostkowe stosowane przy oprawianiu

Oprócz operacji introligatorskich, które mogą być stosowane przy wykonywaniu każdego produktu poligraficznego istnieje wiele operacji jednostkowych stosowanych przy wykonywaniu opraw. Do najważniejszych z nich należą:

-          wykonywanie składek skompletowanych - to znaczy takich, w których oprócz składek podstawowych, uzyskanych podczas złamywania pojawiają się inne elementy takie jak nakładki, przyklejki, wklejki, naklejki, przekładki, wyklejki, itp.,

-          kompletowanie składek lub kartek - jest to operacja ułożenia wszystkich składek lub kartek wchodzących w skład danego wydania w kolejności od pierwszej do ostatniej

łącznie z wszelkimi elementami podstawowymi. Kompletowanie może być wykonywane przez nakładkowanie („składka w składkę") oraz zbieranie („składka na składkę"),

-          łączenie kompletów składek lub kartek we wkład - które podzielić możemy na: zszywanie drutem lub nićmi, łączenie klejowe, łączenie nićmi termoplastycznymi, łączenie specjalne,

-          kształtowanie grzbietu wkładu - czyli najczęściej zaokrąglanie lub oporkowanie,

-          wzmacnianie grzbietu wkładu - wykonywane poprzez przyklejanie do grzbietu wkładu elementów wzmacniających takich jak pasek grzbietowy lub kapitałka.

Okładki

W konstrukcji okładki wyróżnić można trzy części: dwie okładziny - przednią i tylną oraz grzbiet okładki. Znanych jest wiele konstrukcji okładek. Najogólniej można je podzielić na dwie grupy: jednolite i łączone. Okładki jednolite wykonane są z jednego arkusza materiału, a okładki łączone wykonane są z co najmniej 2 arkuszy połączonych w różnych sposób ze sobą. Wśród okładek jednolitych wyróżnia się:

-          okładki zeszytowe,

-          okładki przylegające,

-          okładki zakrywające,

-          okładki jednolite specjalne.

Wśród okładek łączonych wyróżnia się następujące rodzaje:

-          okładki łączone lamówką,

-          okładki jednorodne,

-          okładki kombinowane,

-          okładki specjalne.

Charakterystyka opraw

Oprawy proste są oprawami o małej i średniej wytrzymałości, przeznaczonymi do niedługiego użytkowania, tanimi. Wymagania estetyczne względem tych opraw są niewielkie, uzyskuje się je głównie przez odpowiednio bogate zadrukowanie okładki. Nie stosuje się do ich wykonania elementów, których obecność nie jest konieczna.

· oprawy zeszytowe są oprawami o małej grubości z wkładem jednoskładkowym zszytym zeszytowo drutem. Ich wytrzymałość jest mała, ale są bardzo tanie. Są bardzo często stosowane do wykonywania opraw masowych, np.: czasopism, zeszytów.

· oprawy przylegające i zakrywające są oprawami o małej i średniej grubości, z wkładem wieloskładkowym lub kartkowym. Ze względu na małe wymagania wytrzymałościowe najbardziej polecanym sposobem łączenia kompletów składek lub kartek we wkład jest łączenie klejowe z frezowaniem. Te oprawy ze względu na małe koszty są wykonywane bez kancików.

· oprawy łączone lamówką są wykonywane bardzo rzadko przeważnie dla oprawo małych i bardzo małych nakładach, a więc np. w pracach typu biurowego. W przemyśle poligraficznym prawie nie występują.

Oprawy złożone są oprawami o dużej wytrzymałości, przeznaczonymi do długiego i bardzo długiego użytkowania, drogimi. Wymagania estetyczne względem tych opraw są często bardzo duże, uzyskuje się je przez bogate zdobienie, stosowanie dodatkowych elementów zwiększających estetykę. Są to oprawy z kancikami. Ich grubość może być zróżnicowana od małych do dużych. Opraw o bardzo dużych grubościach nie poleca się ze względu na ich dużą masę i trudności z użytkowaniem. Najbardziej polecanym sposobem łączenia kompletu składek we wkład jest zszycie nićmi. W mniejszym stopniu stosuje się łączenie nićmi termoplastycznymi, choć ta technologia jest prawie równorzędna do zszycia nićmi. Łączenie klejowe może być stosowane tylko do opraw średnio wytrzymałych i tylko przy zastosowaniu łączenia klejowego o zwiększonej wytrzymałości. Oprawy złożone są wykonywane z różnymi rodzajami okładek. Obecnie najczęściej stosuje się okładki jednorodne, wyjątkowo kombinowane, a jednolite - najczęściej przylegające do opraw - w wydaniach masowych o średnich wymaganiach.

Oprawy specjalne stosuje się prawie wyłącznie do oprawiania druków akcydensowych, takich jak dowody, paszporty, katalogi, kalendarze, wydania reklamowe, a także do wykonywania brulionów, notesów. Nie znajdują prawie żadnego zastosowania przy wydaniach dziełowych i periodycznych. Mają one bardzo różne właściwości, często specyficzne. Głównie stosuje się te oprawy specjalne, do których są wyprodukowane specjalistyczne linie potokowe lub komplety oprzyrządowania w postaci oddzielnych maszyn.

image16

Rys. 15. Oprawy: a - zeszytowa, b - przylegająca, c - zakrywająca, d - łączona lamówką, e - jednorodna, f - kombinowana [17, s. 233].


 

 

 

PYTANIA

1.      Co rozumiemy pod pojęciem technologia poligraficzna?

2.      Na jakie oddzielne procesy podzielić można technologię poligraficzną?

3.      Jak podzielić można procesy produkcyjne w poligrafii?

4.      Jakie zadania mają procesy wydawnicze?

5.      Jakie zadania mają procesy składania tekstów i reprodukcji poligraficznej?

6.      Na czym polega proces drukowania?

7.      Co obejmują procesy introligatorskie?

8.      Jakie są cechy druków periodycznych, dziełowych i akcydensowych?

9.      Czym różni się gazeta od czasopisma?

10.  Czym różni się książka od broszury?

11.  Jak dzieli się druki akcydensowe?

12.  Na czym polega poligraficzny podział produktów?

13.  Czym charakteryzują się druki luźne?

14.  Czym charakteryzują się druki łączone?

15.  Na czym polega oprawa?

16.  Jakie systemy miar występują w poligrafii?

17.  Jakie zależności występują pomiędzy miarami typograficznymi?

18.  W jaki sposób przeliczamy miary typograficzne na metryczne?

19.  W jaki sposób przeliczamy miary metryczne na typograficzne?

20.  Jakie były skutki „rewolucji technologicznej” ostatnich 40 lat w poligrafii?

21.  Jak zmienił się podział procesów technologicznych w przygotowalni poligraficznej?

22.  Jaki czynności musi przedsięwziąć technolog w fazie planowania technologicznego?

23.  Jaka jest rola redakcji merytorycznej i technicznej w procesach przygotowawczych?

24.  Jak współcześnie przebiegają procesy składania i łamania tekstów w poligrafii?

25.  Jak możemy podzielić oryginały przeznaczone do reprodukcji?

26.  Czym charakteryzują się procesy reprodukcji tradycyjnej?

27.  Jakie są zadania reprodukcji elektronicznej we współczesnej przygotowalni?

28.  Na czym polega idea zastosowania systemów DTP?

29.  W jaki sposób skonfigurowany jest system DTP?

30.  Jakie operacje i czynności technologiczne wykonywane są przy użyciu systemu DTP?

31.  Jakie formy drukowe spotykane są w drukarstwie?

32.  Jak można podzielić wypukłe formy drukowe?

33.  W jakich technikach drukowania stosuje się formy wypukłe?

34.   Jak można podzielić płaskie formy drukowe?

35.   W jakich technikach drukowania stosuje się formy płaskie?

36.   Jak można podzielić wklęsłe formy drukowe?

37.  W jakich technikach drukowania stosuje się formy wklęsłe?

38.  Jak przebiega proces drukowania typograficznego?

39.  Jak przebiega proces drukowania offsetowego?

40.  Jak przebiega proces drukowania rotograwiurowego?

41.  Jak przebiega proces drukowania sitodrukowego?

42.  Jakie jest zastosowanie drukarskich technik cyfrowych?

43.  Na czym polega wykonanie „narządu drukarskiego” oraz odbitek próbnych?

44.  W jaki sposób dzielimy operacje introligatorskie?

45.  Na czym polegają operacje wyrównywania arkuszy?

46.  Czym różni się krojenie od cięcia?

47.  Jakie operacje krojenia i cięcia występują w introligatorstwie?

48.  Jakie rozróżniamy sposoby złamywania?

49.  Czym różni  się prasowanie od kalibrowania?

50.  Czemu służą operacje uszlachetniania wyrobów poligraficznych?

51.  Jakie operacje uszlachetniania stosujemy w introligatorstwie?

52.  Na czym polegają operacje oprawiania?

53.  Jakie operacje jednostkowe charakterystyczne są dla oprawiania?

54.  Jakie konstrukcje okładek występują w operacjach oprawiania?

55.  Czym charakteryzują się oprawy proste?

56.  Czym charakteryzują się oprawy złożone?

57.  Czym charakteryzują się oprawy specjalne?